Przyjęcia do ZOL

Przyjęcia ZOL

Funkcjonalność „Przyjęcia” z menu „ZOL” służy do obsługi przyjęć pacjentów do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka pacjentów. Jej zakres i funkcjonalność jest identyczna jak opisano w rozdziale „Rejestracja” w podrozdziale „Pacjenci (karty aktywne)”. Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista pacjentów spełniających kryteria wyszukiwania a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”. (Jeżeli żaden pacjent nie spełnia kryteriów wyszukiwania należy dodać nowego pacjenta za pośrednictwem funkcjonalności opisanej w rozdziale „Rejestracja” w podrozdziale „Nowy pacjent”.)

Aby dokonać przyjęcia pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego należy kliknąć przycisk „Wybierz” przy właściwym pacjencie na liście. Wyświetli się wówczas formularz przyjęcia.

W formularzu należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. Przy określaniu rodzaju pobytu, jeśli wybrany zostanie pobyt komercyjny, w formularzu pojawią się dodatkowe pola do wskazania cennika na podstawie którego pobyt będzie rozliczany oraz ewentualnych usług z cennika. Formularz umożliwia także zarejestrowanie istotnych informacji o pacjencie jak dieta i przyjmowane leki. W formularzu można wprowadzić dowolną ilość osób upoważnionych oraz osób nieupoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz do odwiedzin pacjenta. Domyślnie wyświetlają się pola umożliwiające wprowadzenie jednej takiej osoby. Chcąc wprowadzić większą liczbę osób należy skorzystać z przycisku „Więcej” - każde jego kliknięcie spowoduje wyświetlenie pól umożliwiających wprowadzenie kolejnej osoby. Jeżeli wszystkie pola przeznaczone do wprowadzenia danych osobowych osoby upoważnionej / nieupoważnionej zostaną pozostawione puste, zostaną one zignorowane przy zapisie danych. Po wypełnieniu formularza dane należy zapisać klikając przycisk „Dokonaj przyjęcia”. O pomyślnym zakończeniu operacji system poinformuje stosownym komunikatem umożliwiając jednocześnie wydrukowanie opaski z kodem na rękę pacjenta.

Po kliknięciu przycisku „Drukuj opaskę” otwiera się nowe okno z kodem paskowym i automatycznie inicjowany jest proces drukowania.