Rehabilitacja

Rehabilitacja

Funkcjonalność „Rehabilitacja” z menu „Wizyty” to moduł rehabilitacyjny służący do planowania zabiegów rehabilitacyjnych. Istnieją dwie wersje tego modułu: standardowa i uproszczona. W wersji standardowej możliwe jest planowanie terminów każdego zabiegu z osobna (każdy zabieg z jednego dnia = osobny termin). W wersji uproszczonej możliwe jest planowanie terminów grup zabiegów (wszystkie zabiegi z danego dnia = jeden termin).

Do wyboru używanej wersji służy parametr konfiguracyjny „Wersja modułu rehabilitacyjnego” dostępny po wybraniu funkcjonalności „Konfiguracja” z menu „Administracja”.


Konfiguracja systemu - ustawienia początkowe i nie tylko

Funkcjonalność „Konfiguracja” w menu „Administracja” umożliwia administratorowi zmianę wartości następujących stałych systemowych:

 • liczba rekordów na stronie dla tabel stronicowanych – we wszystkich tabelach wyświetlanych w aplikacji z podziałem na strony na każdej stronie prezentowana będzie liczba wierszy nieprzekraczająca wartości określonej w tym parametrze
 • maksymalna liczba rekordów w wynikach wyszukiwania dla tabel specjalnych – parametr określa maksymalną liczbę rekordów jaka może być wyświetlana w tabelach prezentujących dane których może być bardzo dużo; parametr jest używany w celu ograniczenia ilości wyników wyszukiwania – jeżeli liczba wyników wyszukiwania przekroczyłaby wartość tego parametru wówczas system poprosi o zawężenie kryteriów wyszukiwania w celu ograniczenia liczby wyników wyszukiwania
 • weryfikacja ubezpieczeń w eWUŚ – parametr określa czy komunikacja systemu jHIS z systemem eWUŚ w celu weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń jest włączona czy wyłączona; parametr ma istotne znaczenie w przypadku awarii systemu eWUŚ – jeżeli system eWUŚ przestaje odpowiadać wówczas należy wyłączyć komunikację systemu jHIS z systemem eWUŚ aby nie doprowadzić do przeciążenia systemu jHIS i aby użytkownicy systemu jHIS otrzymywali informację o tym, że system eWUŚ nie działa wobec czego powinni przyjmować od pacjentów oświadczenia o ubezpieczeniu (gdy awaria działania systemu eWUŚ zostanie usunięta należy komunikację systemu jHIS z systemem eWUŚ ponownie włączyć)
 • wersja modułu rehabilitacyjnego – parametr określa która wersja modułu rehabilitacyjnego jest używana w systemie – w wersji standardowej możliwe jest planowanie terminów każdego zabiegu z osobna (każdy zabieg z jednego dnia = osobny termin), w wersji uproszczonej możliwe jest planowanie terminów grup zabiegów (wszystkie zabiegi z danego dnia = jeden termin)
 • domyślny rodzaj wizyty w uproszczonej wersji modułu rehabilitacyjnego – rodzaj wizyty domyślnie wybierany przez system (z możliwością zmiany w razie potrzeby) przy umawianiu zabiegów rehabilitacyjnych w uproszczonej wersji modułu rehabilitacyjnego
 • domyślne warunki rehabilitacji w uproszczonej wersji modułu rehabilitacyjnego – warunki realizacji zabiegów rehabilitacyjnych domyślnie wybierane przez system (z możliwością zmiany w razie potrzeby) przy umawianiu zabiegów rehabilitacyjnych w uproszczonej wersji modułu rehabilitacyjnego
 • tryb obliczania ceny w uproszczonej wersji modułu rehabilitacyjnego – sposób obliczania należności za zabiegi komercyjne w uproszczonej wersji modułu rehabilitacyjnego (ręczny – osoba planująca zabiegi sama wybiera usługi komercyjne z cennika; automatyczny – usługi z cennika są wybierane automatycznie na podstawie powiązań pomiędzy tymi usługami a świadczeniami rehabilitacyjnymi utworzonych w słowniku usług komercyjnych)
 • możliwość umawiania wizyt z poziomu modułu gabinetowego – parametr określający czy lekarz korzystający z modułu gabinetowego powinien możliwość samodzielnego umawiania do siebie pacjentów na wizyty planowe i dodatkowe
 • liczba dni przed wygaśnięciem konta eWUŚ od kiedy należy powiadamiać użytkownika – parametr określający na ile dni przed wygaśnięciem hasła do konta dostępu do systemu eWUŚ system powinien powiadomić użytkownika o tym że hasło wygaśnie w związku z czym należy pamiętać aby zmienić hasło do tego konta przedłużając tym samym jego ważność
 • liczba dni przed szacowanym wyczerpaniem się numerów recept od kiedy należy powiadamiać lekarza – parametr określający na ile dni przed szacowanym wyczerpaniem się możliwych do wykorzystania numerów recept system powinien powiadamiać lekarza o konieczności zaimportowania do systemu większej ilości numerów recept
 • minimalny odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi identycznymi powiadomieniami wysyłanymi przez SMS – odstęp czasu (w minutach) jaki system powinien odczekać przed ponownym wysłaniem identycznego jak ostatnio powiadomienia o odchyleniach temperatury zanotowanych przez termometr lub awarii zasilania / sieci / termometru
 • domyślne laboratorium diagnostyczne – laboratorium wybierane automatycznie jako domyślne przy realizowaniu zleceń na badania diagnostyczne
 • blokowanie przyjmowania pacjentów nie posiadających upoważnień (dotyczy POZ) – parametr określający czy brak wymaganych upoważnień w karcie pacjenta ma blokować przyjęcie pacjenta przez lekarza w przypadku wizyt NFZ-owych w POZ
 • widoczność ikonki do przywoływania biletów w ramach systemu kolejkowego jHQ – parametr określający czy ikonka do przywoływania biletów do rejestracji w ramach użytkowania systemu kolejowego jHQ ma być widoczna dla uprawnionych użytkowników
 • widoczność ikonek do przywoływania pacjentów w ramach systemu kolejkowego jHQ – parametr określający czy ikonki do przywoływania pacjentów do gabinetów w ramach użytkowania systemu kolejowego jHQ mają być widoczne dla personelu medycznego
 • widoczność numerów wizyt w ramach systemu kolejkowego jHQ – parametr określający czy system ma prezentować numery wizyt w komunikatach kończących proces umawiania wizyt w systemie jHIS i w portalu, w komunikatach prezentujących statusy wizyt w portalu, na listach pacjentów zapisanych na wizytę w systemie jHIS, na druku podsumowania wizyty wydawanym pacjentowi jako potwierdzenie umówienia wizyty (znajomość numerów wizyt jest niezbędna do uruchomienia opcji potwierdzania przybycia na wizytę dla pacjentów w ramach użytkowania systemu kolejkowego jHQ)
 • widoczność ikonki do przywoływania biletów w ramach systemu kolejkowego Nemo-Q – parametr określający czy ikonka do przywoływania biletów do rejestracji w ramach użytkowania systemu kolejowego Nemo-Q ma być widoczna dla uprawnionych użytkowników
 • numer kolejny następnej faktury pierwotnej – numer kolejny jaki zostanie nadany następnej (najbliższej) fakturze pierwotnej jaka zostanie wystawiona w systemie jHIS (w przypadku gdy nie są włączone mechanizmy integracji z systemem jERP); modyfikowanie wartości tego parametru umożliwia przesuwanie numeracji faktur (np. rozpoczęcie numeracji od konkretnego numeru w sytuacji kontynuacji numeracji rozpoczętej w inny systemie, rozpoczęcie numeracji od 1 z początkiem nowego roku, itp.); należy zachować ostrożność przy modyfikowaniu tego parametru dlatego jego wartość zostanie przez system zmieniona tylko jeśli zostanie zaznaczone pole checkbox przy tym parametrze
 • numer kolejny następnej faktury korygującej – numer kolejny jaki zostanie nadany następnej (najbliższej) fakturze korygującej jaka zostanie wystawiona w systemie jHIS (w przypadku gdy nie są włączone mechanizmy integracji z systemem jERP); modyfikowanie wartości tego parametru umożliwia przesuwanie numeracji faktur (np. rozpoczęcie numeracji od konkretnego numeru w sytuacji kontynuacji numeracji rozpoczętej w inny systemie, rozpoczęcie numeracji od 1 z początkiem nowego roku, itp.); należy zachować ostrożność przy modyfikowaniu tego parametru dlatego jego wartość zostanie przez system zmieniona tylko jeśli zostanie zaznaczone pole checkbox przy tym parametrze
 • automatycznie oznaczaj przeszłe nieobsłużone wizyty jako niezrealizowane – parametr umożliwiający włączenie mechanizmu automatycznego oznaczania przez system przeszłych nieobsłużonych wizyt jako niezrealizowanych
 • automatycznie anuluj przeterminowane zlecenia badań diagnostycznych – parametr umożliwiający włączenie mechanizmu automatycznego anulowania przeterminowanych (starszych niż 30 dni) zleceń badań diagnostycznych
 • ukryj zakładkę adresu zameldowania w formularzu dodawania nowego pacjenta – parametr umożliwiający ukrycie zakładki „Adres zameldowania” w formularzu dodawania nowego pacjenta
 • ukryj zakładkę adresu zamieszkania za granicą w formularzu dodawania nowego pacjenta – parametr umożliwiający ukrycie zakładki „Adres zamieszkania za granicą” w formularzu dodawania nowego pacjenta
 • ukryj zakładkę zakładu pracy w formularzu dodawania nowego pacjenta – parametr umożliwiający ukrycie zakładki „Dane zakładu pracy” w formularzu dodawania nowego pacjenta
 • ukryj zakładkę innych informacji w formularzu dodawania nowego pacjenta – parametr umożliwiający ukrycie zakładki „Inne” w formularzu dodawania nowego pacjenta
 • przychodnia ma znaczenie przy sprawdzaniu czy pacjent posiada deklarację w POZ – parametr określający w jaki sposób system ma weryfikować posiadanie przez pacjenta deklaracji przy umawianiu wizyty w POZ – wartość „tak” oznacza że system ma sprawdzać czy pacjent posiada deklarację złożoną w przychodni do której jest zapisywany na wizytę, wartość „nie” oznacza że system ma sprawdzać czy pacjent posiada deklarację złożoną w dowolnej przychodni
 • wysyłaj pacjentom kody dostępu do e-recept przez SMS - parametr określający czy system ma automatycznie wysyłać pacjentom (nie korzystającym z Internetowego Konta Pacjenta) wiadomości SMS z kodami dostępu do wystawianych e-recept
 • wysyłaj pacjentom kody dostępu do e-skierowań przez SMS - parametr określający czy system ma automatycznie wysyłać pacjentom (nie korzystającym z Internetowego Konta Pacjenta) wiadomości SMS z kodami dostępu do wystawianych e-skierowań
 • określenie RANO w odniesieniu do ZOL odpowiada w przybliżeniu godzinie – określenie jakiej w przybliżeniu godzinie odpowiada określenie „RANO” w kontekście podawania leków w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • określenie W POŁUDNIE w odniesieniu do ZOL odpowiada w przybliżeniu godzinie – określenie jakiej w przybliżeniu godzinie odpowiada określenie „W POŁUDNIE” w kontekście podawania leków w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • określenie WIECZOREM w odniesieniu do ZOL odpowiada w przybliżeniu godzinie – określenie jakiej w przybliżeniu godzinie odpowiada określenie „WIECZOREM” w kontekście podawania leków w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • sposób określania oceny jakości zjedzenia posiłku – definiuje sposób oceny jakości zjedzenia posiłku w ZOL, raz ustalony nie powinien być zmieniany
 • oddzielone przecinkami możliwe oceny jakości zjedzenia posiłku – definiuje możliwe to wybrania opcje oceny jakości zjedzenia posiłku w ZOL
 • adres na jaki serwis ZnanyLekarz ma wysyłać powiadomienia – pole informacyjne (nie może być edytowane) zawierające adres na jaki serwis ZnanyLekarz ma wysyłać powiadomienia o wizytach o ile mechanizmy integracji systemu jHIS z serwisem ZnanyLekarz są włączone
 • login dla mechanizmów integracyjnych do autoryzacji w serwisie ZnanyLekarz – login (inaczej „client id”) jakim system jHIS ma się autoryzować w serwisie ZnanyLekarz o ile mechanizmy integracji systemu jHIS z serwisem ZnanyLekarz są włączone
 • hasło dla mechanizmów integracyjnych do autoryzacji w serwisie ZnanyLekarz – hasło (inaczej „secret”) jakim system jHIS ma się autoryzować w serwisie ZnanyLekarz o ile mechanizmy integracji systemu jHIS z serwisem ZnanyLekarz są włączone
 • domyślny cennik badań dla pacjentów podmiotu – domyślny cennik jaki ma być stosowany dla zleceń badań diagnostycznych obsługiwanych przez zewnętrzny punkt pobrań w przypadku pacjentów którzy mają zrealizowaną przynajmniej jedną wizytę w ZOZ
 • domyślny cennik badań dla pacjentów spoza podmiotu – domyślny cennik jaki ma być stosowany dla zleceń badań diagnostycznych obsługiwanych przez zewnętrzny punkt pobrań w przypadku pacjentów którzy nie mają zrealizowanej wizyty w ZOZ
 • rejestracja Zdarzeń Medycznych – parametr określający czy mechanizm generowania i rejestrowania Zdarzeń Medycznych ma być włączony
 • tryb definiowania dystansu komórek – parametr określający w jakim trybie ma działać funkcjonalność definiowania dystansów pomiędzy komórkami – czy ma być definiowany dystans pomiędzy każdą parą komórek czy pomiędzy każdą parą różnych adresów komórek
 • komunikacja z eWUŚ w wersji 2 – parametr określający czy system ma korzystać z mechanizmów komunikacji z eWUŚ w wersji 2, jeżeli mechanizmy te będą wyłączone wówczas system będzie korzystał z mechanizmów komunikacji z eWUŚ w wersji 1
 • kod nadawcy (eZWM) - parametr określający jaki kod nadawcy został zdefiniowany w SZOI do komunikacji w zakresie eZWM
 • poradnia używana jako domyślna w komunikacji z e-rejestracją na platformie P1 - parametr wskazujący poradnię, której dane mają być używane w komunikacji z e-rejestracją na platformie P1 w tych kontekstach, w których nie występuje poradnia
 • wyświetlaj status zakolejkowania pacjenta (NFZ) w terminarzu wizyt planowych – parametr określający czy w terminarzu wizyt planowych na slotach mają być wyświetlane ikonki informacyjne prezentujące status wpisania pacjenta do harmonogramu przyjęć / kolejki oczekujących (NFZ)
 • wyświetlaj nazwiska pacjentów w terminarzu wizyt planowych – parametr określający czy zamiast standardowego nagłówka slotu „UMÓWIONA WIZYTA” mają być wyświetlane nazwiska umówionych pacjentów
 • wyświetlaj brak ubezpieczenia w terminarzu wizyt planowych – parametr określający czy w terminarzu wizyt planowych na slotach ma być wyświetlana ikonka informująca o braku ubezpieczenia pacjenta zapisanego na wizytę
 • wyświetlaj rodzaj wizyty w terminarzu wizyt planowych – parametr określający czy w terminarzu wizyt planowych na slotach ma być wyświetlana ikonka informująca o tym czy dana wizyta jest NFZ-owa czy komercyjna
 • godziny automatycznego odpytywania eWUŚ – godziny w których system będzie automatycznie sprawdzał w systemie eWUŚ statusy ubezpieczenia pacjentów zapisanych na dziś na wizytę
 • identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy nadany przez płatnika – identyfikator systemu informatycznego ZOZ nadany przez NFZ i przekazywany w atrybucie id-inst-nad znacznika komunikat komunikatów XML wymienianych z NFZ
 • identyfikator systemu informatycznego płatnika nadany przez płatnika – identyfikator systemu informatycznego NFZ nadany przez NFZ; nieużywany (obecnie już nie przekazywany w komunikatach XML wymienianych z NFZ), zachowany ze względu na kompatybilność wsteczną
 • wewnętrzny identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy – wewnętrzny identyfikator systemu informatycznego ZOZ przekazywany w atrybutach nfz:info-apliknad oraz nfz:info-kontakt-nad znacznika komunikat oraz w atrybucie nfz:info-kontakt znacznika swiadczeniodawca komunikatów XML wymienianych z NFZ
 • wewnętrzny identyfikator świadczeniodawcy – wewnętrzny identyfikator ZOZ przekazywany w atrybucie kod-swd znaczników komunikat i komorka w pliku UMX umowy z NFZ
 • dane dostawcy do umieszczenia na fakturze dla NFZ – dane ZOZ umieszczane na fakturach wystawianych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 • dane odbiorcy do umieszczenia na fakturze dla NFZ – dane oddziału NFZ umieszczane na fakturach wystawianych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 • dane nabywcy do umieszczenia na fakturze dla NFZ – dane NFZ umieszczane na fakturach wystawianych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 • nazwa dostawcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - nazwa ZOZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • NIP dostawcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - NIP ZOZ do umieszczenia na efakturze dla NFZ
 • REGON dostawcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - REGON ZOZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • ulica, numer budynku i numer lokalu dostawcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - ulica, numer budynku i numer lokalu siedziby ZOZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • kod pocztowy dostawcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - kod pocztowy siedziby ZOZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • miejscowość dostawcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - miejscowość siedziby ZOZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • telefon dostawcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - telefon do siedziby ZOZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • nazwa odbiorcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - nazwa OW NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • NIP odbiorcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - NIP OW NFZ do umieszczenia na efakturze dla NFZ
 • REGON odbiorcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - REGON OW NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • ulica, numer budynku i numer lokalu odbiorcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - ulica, numer budynku i numer lokalu siedziby OW NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • kod pocztowy odbiorcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - kod pocztowy siedziby OW NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • miejscowość odbiorcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - miejscowość siedziby OW NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • telefon odbiorcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - telefon do siedziby OW NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • nazwa nabywcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - nazwa NFZ do umieszczenia na efakturze dla NFZ
 • NIP nabywcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - NIP NFZ do umieszczenia na efakturze dla NFZ
 • REGON nabywcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - REGON NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • ulica, numer budynku i numer lokalu nabywcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - ulica, numer budynku i numer lokalu siedziby NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • kod pocztowy nabywcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - kod pocztowy siedziby NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • miejscowość nabywcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - miejscowość siedziby NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • telefon nabywcy do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ - telefon do siedziby NFZ do umieszczenia na e-fakturze dla NFZ
 • domyślny kod usługi dla wizyt w POZ (wizyty planowe) – kod usługi z umowy POZ z NFZ, jaki powinien być domyślnie podpowiadany lekarzowi przy realizacji wizyty planowej
 • domyślny kod usługi dla wizyt w POZ (wizyty dodatkowe) – kod usługi z umowy POZ z NFZ, jaki powinien być domyślnie podpowiadany lekarzowi przy realizacji wizyty dodatkowej
 • domyślne miejsce wystawienia faktury dla pacjenta - domyślne miejsce wystawienia faktury za usługi komercyjne dla pacjenta (lub dla zakładu pracy pacjenta)
 • nazwa sprzedawcy do umieszczenia na fakturze dla pacjenta
 • adres sprzedawcy do umieszczenia na fakturze dla pacjenta - adres sprzedawcy do umieszczenia na fakturze za usługi komercyjne dla pacjenta (lub dla zakładu pracy pacjenta)
 • NIP sprzedawcy do umieszczenia na fakturze dla pacjenta - NIP sprzedawcy do umieszczenia na fakturze za usługi komercyjne dla pacjenta (lub dla zakładu pracy pacjenta)
 • format wyświetlania numeru NIP sprzedawcy na fakturze dla pacjenta – sposób rozdzielania (bądź nie rozdzielania) kreskami cyfr numeru NIP przy umieszczaniu go na fakturze dla pacjenta
 • REGON sprzedawcy do umieszczenia na fakturze dla pacjenta - REGON sprzedawcy do umieszczenia na fakturze za usługi komercyjne dla pacjenta (lub dla zakładu pracy pacjenta)
 • BDO sprzedawcy do umieszczenia na fakturze dla pacjenta – BDO sprzedawcy do umieszczenia na fakturze za usługi komercyjne dla pacjenta (lub dla zakładu pracy pacjenta)
 • nazwa banku sprzedawcy do umieszczenia na fakturze dla pacjenta - nazwa banku sprzedawcy do umieszczenia na fakturze za usługi komercyjne dla pacjenta (lub dla zakładu pracy pacjenta) 32
 • numer konta sprzedawcy do umieszczenia na fakturze dla pacjenta - numer konta sprzedawcy do umieszczenia na fakturze za usługi komercyjne dla pacjenta (lub dla zakładu pracy pacjenta)
 • identyfikator regionu w systemie jERP
 • identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za dokumenty w systemie jERP
 • identyfikator stanu początkowego faktury w systemie jERP
 • identyfikator typu operacji dla faktury w systemie jERP
 • kod typu faktury w systemie jERP
 • kod statusu faktury w systemie jERP
 • kod statusu pozycji faktury w systemie jERP
 • kod typu płatności GOTÓWKA w systemie jERP
 • kod typu płatności KARTA w systemie jERP
 • kod typu płatności PRZELEW w systemie jERP
 • kod typu płatności CZEK w systemie jERP
 • kod oznaczenia statusu opłacenia faktury w systemie jERP
 • rok klasyfikacji PKWiU używanej aktualnie w systemie jERP
 • symbol jednostki miary w systemie jERP
 • symbol grupy numeracji w systemie jERP
 • kod stawki VAT 'zw.' w systemie jERP
 • kod stawki VAT '0%' w systemie jERP
 • kod stawki VAT '5%' w systemie jERP
 • kod stawki VAT '8%' w systemie jERP
 • kod stawki VAT '23%' w systemie jERP
 • adres serwera SMTP za pośrednictwem którego będą wysyłane powiadomienia przez email
 • numer portu serwera SMTP za pośrednictwem którego będą wysyłane powiadomienia przez email
 • login do serwera SMTP za pośrednictwem którego będą wysyłane powiadomienia przez email
 • hasło do serwera SMTP za pośrednictwem którego będą wysyłane powiadomienia przez email
 • adres email na serwerze SMTP za pośrednictwem którego będą wysyłane powiadomienia przez email jaki ma być używany jako adres nadawcy
 • email administratora systemu jHIS na jaki będą wysyłane komunikaty systemowe
 • login do SMSAPI do wysyłanie powiadomień przez SMS
 • hasło do SMSAPI do wysyłanie powiadomień przez SMS 33
 • nazwa nadawcy zdefiniowana w SMSAPI jaka ma być używana przy wysyłaniu powiadomień przez SMS
 • tryb wyświetlania listy dokumentów z żądaniem podpisu – definicja zawartość listy dokumentów oczekujących na zarejestrowanie odręcznego podpisu w formie elektronicznej, wyświetlanej na urządzeniu z ekranem dotykowym
 • częstotliwość odświeżania listy dokumentów z żądaniem podpisu – częstotliwość odświeżania listy dokumentów oczekujących na zarejestrowanie odręcznego podpisu w formie elektronicznej, wyświetlanej na urządzeniu z ekranem dotykowym
 • grubość linii podpisu – grubość linii odręcznych podpisów rejestrowanych w formie elektronicznej
 • kolor linii podpisu – kolor linii odręcznych podpisów rejestrowanych w formie elektronicznej

Poza ustawieniem wartości stałych systemowych w konfiguracji aplikacji administrator ma możliwość także wprowadzenia następujących plików graficznych:

 • logo ZOZ do raportów - logo zakładu opieki zdrowotnej używane w nagłówkach raportów generowanych przez system
 • grafika do stopki raportów - grafika używana w stopkach raportów generowanych przez system
 • tło recepty - tło wydruku recepty; nieużywane, zachowane ze względu na kompatybilność wsteczną
 • tło zaleceń dla pacjenta - tło wydruku zaleceń wydawanych pacjentowi przez lekarza w trakcie wizyty
 • tło skierowania do specjalisty/szpitala - tło wydruku skierowania do specjalisty lub szpitala
 • tło skierowania na leczenie uzdrowiskowe - tło wydruku skierowania na leczenie uzdrowiskowe; nieużywane, zachowane ze względu na kompatybilność wsteczną
 • kalendarz szczepień – grafika przedstawiająca aktualnie obowiązujący kalendarz szczepień

W ramach konfiguracji aplikacji administrator ma także dostęp (do wglądu) do przydatnych informacji, które obejmują:

 • portal dla pacjentów – adres URL portalu dla pacjentów
 • portal dla instytucji – adres URL portalu dla instytucji
 • repozytorium produktów leczniczych – adres URL repozytorium produktów leczniczych
 • rejestrator zdarzeń w ZOL dla urządzeń mobilnych – adres URL funkcjonalności rejestrowania zdarzeń przez personel ZOL za pośrednictwem urządzeń mobilnych (informacja dostępna tylko przy włączonym module ZOL)

Stałe systemowe oraz grafiki muszą być wprowadzone przed udostępnieniem aplikacji do korzystania użytkownikom. W trakcie użytkowania aplikacji mogą być modyfikowane. Zmiana stałych systemowych oraz logotypów następuje poprzez wprowadzenie wartości do formularza i zatwierdzenie zmian.