Medycyna pracy

Medycyna pracy

Funkcjonalność „Medycyna pracy” z menu „Wizyty” służy do planowania i obsługi badań medycyny pracy. Po wybraniu funkcjonalności „Medycyna pracy” z menu „Wizyty” wyświetla się wyszukiwarka badań medycyny pracy już zaplanowanych (z których przynajmniej jedno zostało zaplanowane na dzień dzisiejszy w poradniach znajdujących się w przychodniach do których dostęp ma zalogowany użytkownik) i oczekujących na zaplanowanie. W pierwszej kolejności należy wybrać datę i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Jeżeli istnieją zaplanowane badania medycyny pracy, z których przynajmniej jedno zostało zaplanowane na dzień dzisiejszy, zostaną one wyświetlone, jeśli nie – zostanie wyświetlony stosowny komunikat. Ponadto zostanie wyświetlony przycisk „Planuj medycynę pracy” którego kliknięcie rozpoczyna proces planowania badań medycyny pracy.

 

W formularzu wyszukiwarki znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

 • <<< - umożliwia wyświetlenie zaplanowanych badań medycyny pracy w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • << - umożliwia wyświetlenie zaplanowanych badań medycyny pracy w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • < - umożliwia wyświetlenie zaplanowanych badań medycyny pracy w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
 • „PRZEJDŹ” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „PRZEJDŹ” (w polu daty zawsze domyślnie wpisana jest data dzisiejsza aby szybko można było wyświetlić zaplanowane badania medycyny pracy z dnia dzisiejszego)
 • > - umożliwia wyświetlenie zaplanowanych badań medycyny pracy w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
 • >> - umożliwia wyświetlenie zaplanowanych badań medycyny pracy w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
 • >>> - umożliwia wyświetlenie zaplanowanych badań medycyny pracy w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok zaplanowanych badań medycyny pracy na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Kliknięcie na przycisk „Planuj medycynę pracy” rozpoczyna proces planowania badań medycyny pracy w nowym oknie. W pierwszej kolejności pojawia się wyszukiwarka pacjentów, w której należy wprowadzić dane pacjenta do zapisania na badania medycyny pracy i kliknąć „Szukaj”. Jeśli kryteria wyszukiwania spełnia jeden pacjent system wyświetli jego kartę z przyciskiem „Wybierz” widocznym na dole karty, jeżeli zaś więcej niż jeden pacjent spełnia kryteria wyszukiwania, wówczas lista pacjentów spełniających kryteria wyszukiwania zostanie wyświetlona pod wyszukiwarką a przy każdym pacjencie oprócz przycisku „Edytuj” umożliwiającego przejście do edycji karty pacjenta pojawi się przycisk „Wybierz”.

 

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy właściwym pacjencie pojawia się formularz wyboru instytucji u stanowiska pracy / kierunku kształcenia pacjenta na potrzeby którego mają zostać wykonane badania medycyny pracy. Wybór stanowiska / kierunku jest możliwy dopiero po wybraniu instytucji. W przypadku instytucji oznaczonych jako utworzone sztucznie pojawiają się dodatkowo pola umożliwiające wprowadzenie nazwy i adresu instytucji.

 

Po wybraniu instytucji i stanowiska i kliknięciu przycisku „Dalej” pojawia się formularz podstawowych parametrów medycyny pracy gdzie należy wskazać kategorię i rodzaj badania jakie należy wykonać oraz określić pozostałą działalność profilaktyczną i zakres objęcia opieką. Jeżeli medycyna pracy jest realizowana na podstawie skierowania należy podać także datę skierowania.

 

Po określeniu parametrów medycyny pracy i kliknięciu przycisku „Dalej” wyświetla się formularz wyboru badań do wykonania. Badania podzielone są na cztery grupy:

 • badania lekarskie – badania lekarskie właściwe dla czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy / kierunku kształcenia; wszystkie badania są zaznaczone, nie mogą być zmieniane i wszystkie muszą być wykonane
 • badania pomocnicze – badania pomocnicze właściwe dla czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy / kierunku kształcenia; wszystkie badania są zaznaczone, nie mogą być zmieniane ale nie wszystkie muszą być wykonane (pole zaznaczenia pozwala odznaczyć badania do pominięcia)
 • konsultacje specjalistyczne – konsultacje specjalistyczne jakie mają być wykonane w ramach medycyny pracy; domyślnie wyświetlone jest pole umożliwiające wskazanie jednej konsultacji specjalistycznej, jeśli istnieje potrzeba wskazania większej ilości konsultacji specjalistycznych wówczas należy skorzystać z przycisku „Więcej” aby wyświetlić większą ilość pól do wprowadzenia większej ilości konsultacji, pola pozostawione puste zostaną zignorowane przez system
 • badania dodatkowe – badania dodatkowe jakie mają być wykonane w ramach medycyny pracy; domyślnie wyświetlone jest pole umożliwiające wskazanie jednego badania dodatkowego, jeśli istnieje potrzeba wskazania większej ilości badań dodatkowych wówczas należy skorzystać z przycisku „Więcej” aby wyświetlić większą ilość pól do wprowadzenia większej ilości badań, pola pozostawione puste zostaną zignorowane przez system

 

Po wprowadzeniu badań i kliknięciu przycisku „Dalej” system informuje stosownym komunikatem o utworzeniu właściwego zestawu badań medycyny pracy. Wyświetlany jest też przycisk „Zaplanuj wizyty”, którego kliknięcie pozwala na zaplanowanie wizyt na których poszczególne badania zostaną wykonane. W tym momencie można również przerwać proces zamykając okno i powrócić później do planowania wizyt dla wybranych wcześniej badań.

Po kliknięciu przycisku „Zaplanuj wizyty” wyświetla się formularz wyboru badań które zostaną zrealizowane w ramach jednej wizyty (pozostałe, nie wybrane badania będą realizowane na innych wizytach).

Po wskazaniu badania/badań i kliknięciu przycisku „Dalej” system prosi o wskazanie poradni w której wizyta ma zostać zaplanowana i trybu planowania (czy ma być to wizyta planowa realizowana zgodnie z grafikiem pracy personelu czy wizyta dodatkowa).

 

Po wskazaniu poradni, wybraniu trybu planowania wizyty i naciśnięciu przycisku „Dalej” prezentowany jest widok zależny od tego jaki tryb planowania wizyty wybrano. Jeśli wybrano wizytę planową pojawia się siatka terminarza przyjęć.

 

Jeśli wybrano wizytę dodatkową pojawia się formularz danych wizyty dodatkowej.

 

W przypadku wizyty planowej po kliknięciu wolnego termin na siatce terminarza rozpoczyna się proces umawiania wizyty taki jak opisany w rozdziale „Wizyty planowe w poradni” z tą różnicą, że krok wyboru pacjenta jest pomijany jako że pacjent został wybrany przed rozpoczęciem planowania badań medycyny pracy a w cenniku są automatycznie zaznaczone usługi odpowiadające badaniom medycyny pracy zaplanowanym do wykonania w ramach wizyty. W przypadku wizyty dodatkowej po wprowadzeniu parametrów wizyty i kliknięciu przycisku „Dalej” rozpoczyna się proces umawiania wizyty taki jak opisany w rozdziale „Wizyty dodatkowe” także z różnicą, że krok wyboru pacjenta jest pomijany.

Po zakończeniu planowania wizyty należy zamknąć okno planowania medycyny pracy. Zaplanowane badania zostaną wówczas wyświetlone pod wyszukiwarką badań medycyny pracy.

 

Widok zaplanowanych badań medycyny pracy składa się z dwukolumnowych tabel dla poszczególnych pacjentów. Nad każdą tabelą znajdują się informacje o pacjencie (jeśli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia dostępu do karty pacjenta wówczas imię i nazwisko pacjenta wyświetlane jest na przycisku, którego kliknięcie otwiera w nowym oknie kartę pacjenta). W lewej kolumnie każdej tabeli widoczne są zaplanowane wizyty z przyciskiem „Zobacz wizytę” przy każdej z nich. Przycisk ten umożliwia podgląd szczegółów wizyty. Ponadto jeżeli nie podjęto jeszcze realizacji wizyt medycyny pracy wówczas przy wizytach innych niż wizyta główna widoczny jest przycisk „Ustaw jako główną”, który umożliwia zmianę głównej wizyty medycyny pracy na tę, przy której przycisk ten zostanie kliknięty. (Wizyta główna medycyny pracy to ta, na której zbierane są informacje z poszczególnych wizyt medycyny pracy i wystawiane jest orzeczenie lekarskie.) W prawej kolumnie każdej tabeli widoczne są badania jakie podczas poszczególnych wizyt mają być wykonane. Jeżeli istnieją badania dla których nie zaplanowano jeszcze wizyt wówczas w lewej kolumnie pojawia się informacja „Wizyta jeszcze nie umówiona” i przycisk „Planuj wizytę” umożliwiający zaplanowanie kolejnej wizyty medycyny pracy a w prawej kolumnie pojawiają się wszystkie te badania, dla których jeszcze nie zaplanowano wizyt. Przy poszczególnych badaniach pomocniczych, konsultacjach specjalistycznych i badaniach dodatkowych dla których jeszcze nie zaplanowano wizyt widoczne są przyciski „Usuń badanie” umożliwiające usunięcie badania w sytuacji rezygnacji z wykonywania danego badania pacjentowi w ramach medycyny pracy. Poniżej każdej tabeli z listą wizyt i badań dostępny jest przycisk „Dodaj badania” umożliwiający dodanie kolejnych badań medycyny pracy gdyby okazało się że jeszcze inne badania mają być wykonane. Jeśli dla danego pacjenta nie zaplanowano jeszcze żadnej wizyty medycyny pracy wówczas poniżej tabeli z listą badań widoczny jest dodatkowo przycisk „Odwołaj medycynę pracy”, który pozwala jednym kliknięciem odwołać wszystkie zaplanowane badania medycyny pracy.

Przycisk „Zobacz wizytę” widoczny przy każdej zaplanowanej wizycie medycyny pracy otwiera w nowym oknie szczegóły wizyty prezentowane w taki sposób jak opisano w rozdziale „Wizyty planowe w poradni”.

 

Przycisk „Planuj wizytę” otwiera nowe okno i inicjuje proces umawiania wizyty medycyny pracy począwszy od wyboru badań do realizacji w ramach wizyty tak jak opisano wcześniej w niniejszym rozdziale (do wybrania możliwe są jedynie te badania dla których nie zaplanowano jeszcze wizyty).

 

Przycisk „Dodaj badania” otwiera w nowym oknie formularz wyboru badań jakie mogą zostać jeszcze zrealizowane w ramach wizyty medycyny pracy. Sposób korzystania z formularza został opisany wcześniej w niniejszym rozdziale.

 

Po wybraniu badań i kliknięciu przycisku „Wybierz” pojawia się stosowny komunikat informujący o dodaniu wybranych badań.

 

Po zamknięciu okna wyboru badań wybrane badania pojawiają się w widoku zaplanowanych badań medycyny pracy.

Przycisk „Usuń badanie” wyświetla prośbę o potwierdzenie czy na pewno usunąć badanie a po potwierdzeniu usuwa badanie spośród zaplanowanych badań medycyny pracy (usunięte badanie znika z widok zaplanowanych badań medycyny pracy).

 

Przycisk „Odwołaj medycynę pracy” wyświetla prośbę o potwierdzenie czy na pewno odwołać medycynę pracy.


 

Po potwierdzeniu w nowym oknie pojawia się informacja o wykonaniu żądanej operacji.

 

Po zamknięciu okna odwołane badania znikają z widoku zaplanowanych badań medycyny pracy.