Księga odwołań od treści orzeczeń lekarskich

MP Book 004.png

„Księga odwołań od treści orzeczeń lekarskich” to funkcjonalność pozwalająca na prowadzenie, uzupełnianie i drukowanie księgi odwołań od treści orzeczeń lekarskich. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się formularz umożliwiający wyświetlenie księgi po zawężeniu do konkretnego okresu wniesienia odwołania, konkretnego pacjenta oraz konkretnego numeru orzeczenia do którego wniesiono odwołanie (przycisk „Wyświetl”) oraz umożliwiający dodanie nowego wpisu do księgi (przycisk „Dodaj wpis”). Przy zawężaniu księgi do konkretnego pacjenta w polu „Pacjent” można wpisać imię i/lub nazwisko i/lub PESEL i/lub datę urodzenia pacjenta. Przy zawężaniu księgi do konkretnego orzeczenia w polu „Numer orzeczenia” można wpisać zarówno numer kolejny jak i numer kolejny łamany przez rok.

Aby dodać wpis do księgi odwołań od treści orzeczeń lekarskich należy kliknąć przycisk „Dodaj wpis”. Wówczas w nowym oknie pojawi się wyszukiwarka orzeczeń lekarskich. Wyszukiwanie jest możliwe po pacjencie i/lub numerze orzeczenia. Obowiązują tu takie same reguły wyszukiwania jak w przypadku wyszukiwania wpisów w księdze (opisane powyżej). Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania wyświetlana jest lista pacjentów i ich orzeczeń spełniających te kryteria. Przy każdym orzeczeniu widoczny jest przycisk „Wybierz” umożliwiający wprowadzenie informacji o wniesieniu odwołania do danego orzeczenia.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy właściwym orzeczeniu system wyświetla formularz do wprowadzania informacji o wniesieniu odwołania. W formularzu pole daty wniesienia odwołania jest domyślnie wypełnione datą bieżącą a pole treści orzeczenia – informacjami z treści orzeczenia do którego wnoszone jest odwołanie. Przy dodawaniu wpisu te dwie informacje są wystarczające – można je ewentualnie zmodyfikować po czym należy zapisać klikając na przycisk „Zapisz”, następnie sprawę należy przekazać do instytucji odwoławczej (poza systemem jHIS). Wraz z zapisem danych okno dodawania nowego wpisu do księgi jest zamykane.

Aby wyświetlić i wydrukować zawartość księgi odwołań od treści orzeczeń lekarskich należy wprowadzić w formularzu ewentualne kryteria zawężające a następnie kliknąć przycisk „Wyświetl”. Wyświetli się wówczas odnośnik umożliwiający wydrukowanie księgi (ma ona format pliku PDF) oraz tabela z listą wpisów w księdze. Dopóki nie zostaną wprowadzone informacje dotyczące wyniku odwołania, przy każdym wpisie w tabeli widoczny jest przycisk „Uzupełnij” umożliwiający wprowadzenie tych informacji.

Kliknięcie na przycisk „Uzupełnij” przy odpowiednim wpisie w księdze otwiera w nowym oknie ten sam formularz, który był używany do dodawania nowego wpisu, wypełniony wcześniej wprowadzonymi danymi. Dane należy uzupełnić o informacje uzyskane od instytucji odwoławczej a następnie zapisać klikając na przycisk „Zapisz”. Wraz z zapisem danych okno uzupełniania wpisu w księdze jest zamykane.

Po zamknięciu okna uzupełniania wpisu w księdze widok tabeli z listą wpisów odświeża się, w efekcie w tabeli widoczne stają się nowo wprowadzone informacje.