Operacje

Operacje

„Operacje” w menu „Szpital” to funkcjonalność do planowania operacji na bloku operacyjnym oraz zarządzania już zaplanowanymi operacjami.

Po wybraniu z menu „Szpital” funkcjonalności „Operacje” wyświetla się wyszukiwarka dostępności aparatury niezbędnej do przeprowadzenia operacji w dniu dzisiejszym w komórkach znajdujących się w jednostkach, do których dostęp ma zalogowany użytkownik. W pierwszej kolejności należy wybrać komórkę i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Jeżeli istnieją jakiekolwiek grafiki aparatury w danej komórce wówczas na stronie wyświetla się siatka terminarza (w przeciwnym razie wyświetla się stosowny komunikat). Siatka ma kolumny odpowiadające wszystkim aparaturom dla których istnieją grafiki w danej komórce. Wiersze odpowiadają z kolei możliwym godzinom przyjęć (siatka jest ograniczona do godzin pracy komórki a każda godzina podzielona jest na 12 części po 5 minut). Na siatkę naniesione są wszystkie okresy dostępności (podzielone na pięciominutowe sloty aby możliwe było rozpoczęcie operacji o dowolnie wybranej godzinie) i zaplanowane operacje według schematu

 • okresy dostępności przyszłe są wyświetlane na niebiesko
 • okresy dostępności przeszłe są wyświetlane na szaro
 • zaplanowane operacje, które nie wymagają uzupełnienia informacji ani weryfikacji są wyświetlane na zielono
 • zaplanowane operacje, które wymagają uzupełnienia informacji lub weryfikacji (dołączenie dokumentu ubezpieczeniowego, uregulowanie płatności, wypełnienie niezbędnych dokumentów) są wyświetlane na czerwono

 

W formularzu nad siatką znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

 • <<< - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • << - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • < - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
 • „Zmień datę” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „Zmień datę”
 • „Dziś” - umożliwia wyświetlenie dzisiejszego dnia
 • > - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
 • >> - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
 • >>> - umożliwia wyświetlenie terminarza w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok terminarza na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Kliknięcie na wybranej godzinie okresu dostępności na siatce terminarza rozpoczyna proces planowania operacji o tej godzinie. W pierwszej kolejności pojawia się okno z informacjami o poradni i terminie oraz formularz podstawowych danych operacji w którym określa się:

 • czas trwania operacji – lista dostępnych czasów wynika z długości okresu dostępności aparatury licząc od wybranej godziny o której planowana jest operacja
 • rodzaj operacji – operacja może być planowana jako NFZ-owa lub komercyjna
 • typ operacji – lista typów operacji jakie mogą by realizowane w danej komórce

 

Po wprowadzeniu podstawowych danych operacji i naciśnięciu przycisku „Dalej” wyświetla się formularz wprowadzania zespołu operacyjnego, w którym widoczne są pola pozwalające wskazać personel wchodzący w skład zespołu operacyjnego, wyróżnić osobę kierującą operacją oraz dla każdej z osób określić pełnioną rolę i etap pracy.

 

Możliwe jest wprowadzenie dowolnej ilości osób wchodzących w skład zespołu operacyjnego. Aby wyświetlić więcej pól umożliwiających wprowadzenie większej liczby osób należy skorzystać z przycisku „Więcej”. Aby wstawić personel do formularza zespołu operacyjnego należy kliknąć na ikonkę z zieloną strzałką skierowaną w dół. Otworzy się wówczas okno wyszukiwania personelu, w którym po wskazaniu kryteriów wyszukiwania można odnaleźć personel dostępny przez cały czas trwania planowanej operacji (dostępność personelu musi być zaplanowana w grafikach pracy). Przy każdej osobie z personelu widoczny jest przycisk „Wybierz” po kliknięciu na który okno wyszukiwania personelu znika a wybrany personel pojawia się w formularzu zespołu operacyjnego. Jeżeli personel został wstawiony omyłkowo można go usunąć klikając na ikonkę z białym znakiem minusa w czerwonym kole. Jedną z osób z personelu należy oznaczyć jako kierującą operacją zaznaczając okrągłe pole (radio) z prawej strony formularza.

 

Po wprowadzeniu zespołu operacyjnego i naciśnięciu przycisku „Dalej” wyświetla się wyszukiwarka pacjentów, za pomocą której należy wyszukać pacjenta, dla którego będzie umawiana wizyta. Wyszukiwanie odbywa się na zasadach opisanych w rozdziale „Pacjenci (karty aktywne)”, dodatkowo przy każdym z pacjentów na liście pacjentów spełniających kryteria wyszukiwania a także w każdej zakładce karty pacjenta pojawia się dodatkowy przycisk „Kontynuuj zapis na operację”, który pozwala kontynuować proces zapisu na operację dla wskazanego pacjenta. Tu również jest możliwość edycji danych w karcie pacjenta.

 

Po wybraniu pacjenta (naciśnięciu przycisku „Kontynuuj zapis na operację”) system sprawdza czy dana operacja może być zaplanowana na rzecz danego pacjenta (np. na operacje w komórkach dla dzieci mogą być zapisywane tylko osoby do ukończenia 18 roku życia lub posiadające specjalną zgodę, itp.). Jeżeli operacja nie może być zaplanowana a informuje o tym stosowny komunikat a system prosi o wskazanie innego pacjenta. Jeżeli pacjent może być zapisany na operację proces zapisu jest kontynuowany.

Jeżeli operacja jest komercyjna a pacjent posiada nieuregulowane płatności wówczas system wyświetla zaległości pacjenta w płatnościach. Osoba rejestrująca pacjenta na operację decyduje w tym momencie czy pacjenta zapisać (mimo zaległości w płatnościach) czy przerwać proces zapisu i przejść do modułu obsługi płatności pacjenta. W przypadku operacji NFZ-owych oraz operacji komercyjnych dla pacjentów nie zalegających z opłatami niniejszy krok jest pomijany.

 

Kolejnym krokiem jest wskazywanie skierowania na operację. Niezależnie od rodzaju operacji, aby możliwe było jej umówienie, w karcie pacjenta musi istnieć skierowanie na blok operacyjny. Jeśli takie skierowanie nie istnieje wyświetlany jest stosowny komunikat a proces zapisu na operację jest przerywany. Jeśli istnieje skierowanie (lub skierowania) możliwe do wykorzystania na operację wyświetlana jest lista takich skierowań w formie pasków z podstawowymi danymi każdego skierowania.

 

Po kliknięciu na pasku z informacjami o skierowaniu rozwija się formularz ze szczegółowymi danymi skierowania. Pod formularzem widoczny jest przycisk „Wybierz i kontynuuj zapis na operację” pozwalający na kontynuowanie procesu zapisywania pacjenta na operację na podstawie danego skierowania.

 

Kolejnym krokiem procesu zapisywania na operację jest wypełnianie dokumentów (w tym karty depozytowej). Krok ten występuje wyłącznie w przypadku gdy operacja jest umawiana na podstawie skierowania z którym są skojarzone dokumenty do wypełnienia i nie zostały one jeszcze wypełnione. W takim przypadku wyświetla się lista dokumentów których wypełnienie jest wymagane.

 

Przy każdym dokumencie niewypełnionym widoczny jest przycisk „Wypełnij” umożliwiający wyświetlenie formularza do wypełnienia dokumentu, zaś przy każdym wypełnionym przycisk „Zobacz” umożliwiający pobranie dokumentu w formie pliku PDF i jego wydrukowanie. Dopóki istnieje przynajmniej jeden dokument do wypełnienia dopóty pod listą dokumentów wyświetlany jest przycisk „Pomiń wypełnianie (do wypełnienia później) i kontynuuj” umożliwiający pominięcie kroku wypełniania dokumentów, jednak konieczne będzie uzupełnienie takich dokumentów po już zapisaniu operacji aby operacja mogła być zrealizowana.

Aby wypełnić dokument należy kliknąć przy nim przycisk „Wypełnij”. Wyświetli się wówczas formularz wypełniania dokumentu, który po wprowadzeniu danych należy zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

 

Po zapisaniu danych dokumentu ponownie wyświetla się lista dokumentów przy skierowaniu. Kiedy wszystkie dokumenty na liście zostaną wypełnione spod listy dokumentów znika przycisk „Pomiń wypełnianie (do wypełnienia później) i kontynuuj” a w jego miejsce pojawia się przycisk „Kontynuuj zapis na operację”, po którego kliknięciu następuje przejście do następnego kroku procesu.

 

Kolejnym krokiem proces zapisywania na operację jest wyświetlenie cennika usług w komórce. Krok ten występuje wyłącznie w przypadku operacji komercyjnych. W pierwszej kolejności wyświetla się lista dostępnych cenników (obowiązujących w komórce w dniu planowanej operacji), z której należy wybrać właściwy po czym nacisnąć przycisk „Dalej” w celu wyświetlenia zawartości cennika.

 

W cenniku określona jest podstawowa cena brutto za operację (która w szczególności może być zerowa) oraz ceny poszczególnych usług. Rejestratorka może (choć nie musi) określić jakich usług w ramach operacji oczekuje pacjent (zaznaczając pole przy nazwie usługi). W momencie zaznaczenia którejkolwiek z usług automatycznie aktualizowana jest łączna cena za operację a pole ilości przy danej usłudze staje się edytowalne - ilość usług można zmodyfikować i przy takiej modyfikacji również aktualizowana jest łączna cena za operację.

 

Naciśnięcie przycisku „Dalej” kończy proces zapisu na operację. Wyświetlane jest podsumowanie z informacjami o zaplanowanej operacji.

 

Naciśnięcie przycisku „Zamknij” zamyka okno planowania operacji a w widoku terminarza aktualizowany jest kolor okresu zajętego przez operację na właściwy dla zaplanowanej operacji.

 

Z poziomu tego samego terminarza odbywa się również obsługa zaplanowanych operacji. Po kliknięciu na umówioną operację w terminarzu otwiera się okno ze szczegółami tej operacji, w którym pod podstawowymi informacjami o operacji pojawia się informacja o zapisanym pacjencie. Przy pacjencie prezentowana jest informacja o statusie operacji, brakach dotyczących operacji oraz przyciski akcji.

 

Operacje mogą mieć następujące statusy:

 • Operacja zapisana - podstawowy status zaplanowanej operacji
 • Operacja zrealizowana - operacja na którą pacjent się stawił i lekarz kierujący operacją po jej wykonaniu zaznaczył informację o tym w systemie
 • Operacja niezrealizowana - operacja na którą pacjent się nie stawił lub która z innych przyczyn nie odbyła się i lekarz kierujący operacją zaznaczył informację o tym w systemie

Przy operacjach mogą pojawiać się ponadto następujące informacje o brakach (prezentowane na czerwono):

 • Niewypełnione dokumenty - jeżeli operacja jest realizowana na podstawie skierowania z którym są skojarzone dokumenty niezbędne do wypełnienia przez pacjenta i przynajmniej jeden z tych dokumentów nie został jeszcze wypełniony
 • Nieuregulowana płatność za operację - jeżeli dana operacja powinna być opłacona z góry a opłata nie została pobrana od pacjenta (dotyczy operacji komercyjnych)
 • Brak ubezpieczenia na dzień operacji - jeżeli w systemie nie ma dokumentu ubezpieczeniowego pacjenta ważnego na dzień operacji (dotyczy operacji NFZ-owych)

Przy pacjencie zapisanym na operację dostępne mogą być następujące przyciski:

 • Odwołaj operację - przycisk umożliwiający odwołanie danej (przyszłej) operacji, czy to na prośbę pacjenta czy to ze względu na zmianę grafiku pracy personelu / aparatury
 • Karta pacjenta - przycisk umożliwiający wgląd do karty pacjenta (otwieranej w nowym oknie) i uzupełnienie w niej danych (struktura karty pacjenta i zasady jej wypełniania zostały opisane w rozdziale „Pacjenci (karty aktywne)”); szybki dostęp do karty pacjenta ułatwia uzupełnienie informacji o ubezpieczeniu na dzień operacji oraz wypełnienie dokumentów jeśli takie są wymagane do realizacji operacji

  UWAGA!

  Jeżeli pacjent jest ubezpieczony w NFZ i posiada numer PESEL a dzień operacji jest przyszły wówczas komunikat o braku ubezpieczenia można zignorować aż do dnia operacji - system jHIS w dniu operacji automatycznie połączy się z systemem eWUŚ i pobierze dokument elektroniczny potwierdzający ubezpieczenie pacjenta na dzień operacji; jeżeli taki dokument elektroniczny nie potwierdzi ubezpieczenia pacjenta konieczne będzie w dniu 680 operacji wprowadzenie w karcie pacjenta informacji o ubezpieczeniu - przycisk „Oświadczenia o ubezpieczeniu pacjenta” w zakładce „Pacjent” lub zakładka „Ubezpieczenia”)

 • Płatności - przycisk umożliwia wyświetlenie nieuregulowanych płatności pacjenta z możliwością zarządzania nimi; jest to dokładnie funkcjonalność zakładki „Płatności” opisanej w rozdziale „Pacjenci (karty aktywne)”.