Oddział szpitalny

Oddział

Obsługa pobytu pacjenta na oddziale odbywa się po wybraniu funkcjonalności „Oddział” z menu „Szpital”. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka pobytów pacjentów na oddziałach. W wyszukiwarce dostępne są do wyboru wszystkie oddziały na których zalogowany personel pracuje. W pierwszej kolejności należy wybrać oddział i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Wyświetlana jest wówczas pod wyszukiwarką lista sal na danym oddziale. W wyszukiwarce znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

 • <<< - umożliwia wyświetlenie pobytów na oddziale w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • << - umożliwia wyświetlenie pobytów na oddziale w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • < - umożliwia wyświetlenie pobytów na oddziale w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
 • „Zmień datę” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „Zmień datę”
 • „Dziś” - umożliwia wyświetlenie dzisiejszego dnia
 • > - umożliwia wyświetlenie pobytów na oddziale w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
 • >> - umożliwia wyświetlenie pobytów na oddziale w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
 • >>> - umożliwia wyświetlenie pobytów na oddziale w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok pobytów na danym oddziale na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Po kliknięciu na pasku z nazwą sali wyświetla się lista wszystkich łóżek na danej sali oraz wszystkich zdarzeń pobytu pacjentów na łóżkach danej sali danego dnia. Jeżeli dane łóżko było zajmowane danego dnia przez więcej niż jednego pacjenta (np. do południa zajmował je pacjent X, który w południe został wypisany ze szpitala, a po południu przyjęto do szpitala pacjenta Y na to samo łóżko) wówczas dane łóżko wyświetla się tyle razy ile zdarzeń pobytu danego dnia miało na nim miejsce.

Przycisk z nazwiskiem pacjenta może się wyświetlać w jednym z dwóch kolorów: na czerwono jeżeli pacjent nie posiada ubezpieczenia i/lub nie wypełnił wszystkich wymaganych dokumentów i/lub nie wniósł opłaty (w przypadku płatności przed rozpoczęciem pobytu) lub na zielono jeśli wszystkie formalności zostały dopełnione. Kliknięcie przycisku z nazwiskiem pacjenta w sytuacji gdy wyświetla się on na czerwono powoduje wyświetlenie komunikatu informującego o formalnościach niezbędnych do uzupełnienia. Kliknięcie przycisku z nazwiskiem pacjenta w sytuacji gdy wyświetla się on na zielono otwiera okno zdarzenia pobytu, którego zawartość merytoryczna i sposób funkcjonowania są identyczne jak opisano w rozdziale „Gabinet lekarski / pielęgniarski”, z tym że jedynie personel główny realizujący pobyt ma możliwość jego zakończenia (jako jedyny widzi przycisk zakończenia pobytu i ponadto przycisk ten jest widoczny tylko przy ostatnim z ciągu zdarzeń składających pobyt szpitalny a jego kliknięcie zamyka jednocześnie wszystkie zdarzenia pobytu), zakładka „Wizyta” ma etykietkę zmienioną na „Pobyt” a przycisk „Zakończ wizytę” ma etykietkę zmienioną na „Zakończ pobyt”.

Przy każdym z pacjentów mogą się wyświetlać następujące przyciski:

 • jeśli przycisk z nazwiskiem pacjenta wyświetla się na czerwono
  • „Karta pacjenta” - przycisk wyświetlany w sytuacji gdy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do zarządzania danymi pacjentów; jego kliknięcie otwiera w nowym oknie kartę pacjenta z domyślnie otwartą zakładką „Płatności”; w otwartej karcie pacjenta można uzupełnić wszystkie formalności konieczne do rozpoczęcia pobytu pacjenta na oddziale
 • jeśli przycisk z nazwiskiem pacjenta wyświetla się na zielono
  • „Karta pacjenta” - przycisk wyświetlany w sytuacji gdy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do zarządzania danymi pacjentów; jego kliknięcie otwiera w nowym oknie kartę pacjenta z domyślnie otwartą zakładką „Płatności”
  • „Podawanie leków” - przycisk otwierający nowe okno z podglądem historii podawania leków pacjentowi; jeśli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do podawania leków, wówczas w oknie tym dostępna jest także opcja odnotowywania faktu podania leków
  • „Usługi komercyjne” - przycisk wyświetlany tylko dla pobytów komercyjnych otwierający nowe okno z podglądem listy usług komercyjnych zrealizowanych podczas pobytu; jeśli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia do zarządzania usługami, wówczas w oknie tym dostępna jest opcja wskazywania jakie usługi zostały wykonane na rzecz pacjenta
  • „Przedłuż pobyt na kolejny dzień” - przycisk umożliwiający przedłużenie pobytu pacjenta w szpitalu na kolejny dzień; przycisk jest widoczny przy ostatnim z ciągu zdarzeń składających się na pobyt tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia do przedłużania pobytów i tylko jeśli pobyt nie został zakończony i nie wystawiono dyspozycji przeniesienia / wypisu pacjenta
  • „Przenieś pacjenta” - przycisk umożliwiający przeniesienie pacjenta na inny oddział lub w obrębie oddziału na którym pacjent przebywa (zmiana łóżka / sali / lekarza prowadzącego); przycisk jest widoczny tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia do przenoszenia pacjentów i tylko przy ostatnim z ciągu zdarzeń składających się na pobyt tylko jeśli pobyt nie został zakończony
  • „Wypisz pacjenta” - przycisk umożliwiający dokonanie wypisu pacjenta ze szpitala; przycisk jest widoczny tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia do dokonywania wypisów i tylko przy ostatnim z ciągu zdarzeń składających się na pobyt tylko jeśli nie dokonano jeszcze wypisu
  • „Drukuj wypis” - przycisk umożliwiający wydrukowanie dokonanego wcześniej wypisu pacjenta ze szpitala; przycisk jest widoczny tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia do dokonywania wypisów i tylko przy ostatnim z ciągu zdarzeń składających się na pobyt tylko jeśli dokonano już wypisu
  • „Historia leczenia” - przycisk umożliwiający podgląd i pobranie (w formie pliku PDF) oraz wydrukowanie pełnej historii leczenia pacjenta w ramach pobytu w szpitalu; przycisk jest widoczny tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia do wglądu do historii leczenia
  • „←” - przycisk umożliwiający szybkie przejście do poprzedniego zdarzenia pobytu szpitalnego; przycisk jest aktywny i ma kolor zielony tylko jeśli istnieje zdarzenie pobytu poprzedzające dane zdarzenie i jest ono na oddziale do którego zalogowany użytkownik ma dostęp, w przeciwnym razie przycisk jest nieaktywny i ma kolor szary
  • „→” - przycisk umożliwiający szybkie przejście do następnego zdarzenia pobytu szpitalnego; przycisk jest aktywny i ma kolor zielony tylko jeśli istnieje zdarzenie pobytu następujące po danym zdarzeniu i jest ono na oddziale do którego zalogowany użytkownik ma dostęp, w przeciwnym razie przycisk jest nieaktywny i ma kolor szary

Jeżeli przycisk z nazwiskiem pacjenta wyświetla się na czerwono wówczas należy w karcie pacjenta uzupełnić formalności aby móc rozpocząć obsługę pacjenta na oddziale – po dopełnieniu formalności i zamknięciu karty pacjenta przycisk zmieni kolor na zielony. Jedną z takich formalności może być płatność za pobyt. Jeżeli płatność za pobyt jest realizowana przed jego rozpoczęciem wówczas opłacie podlegają usługi wybrane z cennika podczas dokonywania przyjęcia pacjenta na oddział. Jeżeli w trakcie pobytu niektóre spośród tych usług nie zostaną zrealizowane wówczas na zakończenie pobytu w karcie pacjenta zostanie automatycznie utworzony dokument finansowy korygujący z nadpłatą do zwrotu dla pacjenta. Jeżeli w trakcie pobytu zostaną zrealizowane dodatkowe usługi wówczas na zakończenie pobytu w karcie pacjenta zostanie automatycznie utworzona niezrealizowana płatność (wszystkie dodatkowe usługi zrealizowane w trakcie pobytu są rozliczane łącznie na zakończenie pobytu niezależnie od tego na jakich oddziałach przebywał pacjent w trakcie pobytu, co jest podyktowane faktem, że w trakcie pobytu stan pacjenta może nie pozwalać na dokonywanie przez niego jakichkolwiek czynności formalnych). Płatności za zdarzenia równoległe ze zdarzeniami pobytu nie są traktowane jak płatności za pobyt jednak istnieją mechanizmy pozwalające na realizowanie ich w taki właśnie sposób:

 • płatności za badania diagnostyczne mogą być uwzględniane w płatnościach za pobyt zgodnie z opisem w rozdziale „Punkt pobrań”
 • płatności za szczepienia mogą być uwzględniane w płatnościach za pobyt zgodnie z opisem w rozdziale „Punkt szczepień”
 • aby płatności za operacje / zabiegi / konsultacje mogły być uwzględniane w płatnościach za pobyt należy przy operacjach / zabiegach / konsultacjach nie wykazywać pozycji z cennika a wykazywać je zamiast tego przy zdarzeniach pobytu w szpitalu

Obsługa pacjenta na oddziale z punktu widzenia lekarza polega przede wszystkim na:

 • rejestrowaniu obserwacji z obchodów lekarskich (zakładka „Pobyt”)
 • rejestrowaniu wykonanych procedur i zdiagnozowanych rozpoznań (zakładka „ICD9 / ICD10”)
 • przepisywaniu leków do podania (zakładka „Leki”)
 • zlecaniu wykonania badań diagnostycznych (zakładka „Zlecenia”)
 • kierowaniu na operacje / zabiegi (zakładka „Skierowania”)
 • zlecaniu wykonania szczepień (zakładka „Szczepienia”)
 • wydawaniu dyspozycji wykonania badań, przeniesienia pacjenta lub dokonania wypisu (zakładka „Dyspozycje”)

co odbywa się za pomocą modułu gabinetowego otwieranego po kliknięciu przycisku z nazwiskiem pacjenta zgodnie z opisem w rozdziale „Gabinet lekarski / pielęgniarski”.

W przypadku przepisywania leków pomija się wystawianie recept jako że podawane leki pochodzą z apteczek oddziałowych.

Pielęgniarki odpowiedzialne za podawanie pacjentowi przepisanych przez lekarza leków odnotowują fakty podawania leków w systemie. Służy do tego celu przycisk „Podawanie leków”. Po jego kliknięciu wyświetla się lista przepisanych leków wraz z dawkowaniem oraz historia podawania – o której godzinie kto i jaką dawkę leku podał. Ponadto przy każdym leku pojawia się pole „nowe podanie” a pod listą leków pole „Leki w podanych powyżej dawkach podałem pacjentowi o godzinie” służące do odnotowywania faktów podawania leków.

Zadaniem pielęgniarki podającej leki jest wpisanie przy lekach które podaje w polu „nowe podanie” podanych dawek a w polu „Leki w podanych powyżej dawkach podałem pacjentowi o godzinie” godzinę o której leki zostały podane a następnie zapisaniu tych informacji przyciskiem „Zapisz”. Wprowadzone przez pielęgniarkę podanie leku zostanie wyświetlone w historii podawania.

W zależności od przyjętych procedur, w trakcie pobytu komercyjnego lekarz lub pielęgniarka rejestrują usługi komercyjne zrealizowane na rzecz pacjenta w celu późniejszego rozliczenia z pacjentem. Służy do tego celu przycisk „Usługi komercyjne”. Po jego kliknięciu w nowym oknie wyświetla się lista usług komercyjnych zrealizowanych przy wszystkich zdarzeniach pobytu poprzedzających dane (do wglądu) oraz lista usług komercyjnych możliwych do zrealizowania w ramach danego zdarzenia pobytu. Zrealizowane usługi należy zaznaczyć (a niezrealizowane odznaczyć) i zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

W zależności od przyjętych procedur lekarz lub pielęgniarka na koniec doby przedłuża pobyt szpitalny pacjentów pozostających na oddziale na kolejny dzień aby następnego dnia możliwa była dalsza obsługa pacjenta w systemie. Aby przedłużyć pobyt pacjenta na oddziale na kolejny dzień wystarczy kliknąć przycisk „Przedłuż pobyt na kolejny dzień”.

Zlecone przez lekarza badania diagnostyczne są realizowane przez odpowiednie komórki organizacyjne za pomocą funkcjonalności „Punkt pobrań” z menu „Gabinet” opisanej w rozdziale o tym samym tytule a wyniki badań pojawiają się w oknie modułu gabinetowego w historii wizyt, badań i zleceń pacjenta.

Operacje na jakie lekarz wystawił skierowanie są planowane i realizowane za pomocą funkcjonalności „Operacje” w menu „Szpital” opisanej w rozdziale pod tym samym tytułem. Aby koszty operacji mogły być rozliczone w ramach pobytu szpitalnego należy uwzględnić ceny operacji w cenniku usług na oddziale i wskazać właściwą usługę przy zdarzeniu pobytu klikając przycisk „Usługi komercyjne” opisany powyżej, nie wykazywać jej zaś przy planowaniu operacji.

Zlecone przez lekarza szczepienia są realizowane przez odpowiednie komórki organizacyjne za pomocą funkcjonalności „Punkt szczepień” z menu „Gabinet” opisanej w rozdziale o tym samym tytule.

Zlecone przez lekarza inne badania są przez odpowiednie komórki organizacyjne za pomocą funkcjonalności „Zlecenia” z menu „Gabinet” opisanej w rozdziale o tym samym tytule a wyniki realizacji zleceń pojawiają się w oknie modułu gabinetowego w historii wizyt, badań i zleceń pacjenta.

Jeżeli zachodzi potrzeba przeniesienia pacjenta w obrębie oddziału (zmiana łóżka / sali / lekarza prowadzącego) wówczas należy skorzystać z przycisku „Przenieś pacjenta”. Po jego kliknięciu wyświetli się formularz przeniesienia w którym należy określić godzinę przeniesienia, wskazać salę i łóżko oraz lekarza prowadzącego i zatwierdzić zmiany klikając przycisk „Dokonaj przeniesienia”.

W sytuacji gdy zachodzi potrzeba przeniesienia pacjenta na inny oddział lekarz wystawia dyspozycję przeniesienia pacjenta. Jeżeli użytkownik dokonujący przeniesienia pacjenta pracuje zarówno na oddziale z którego pacjent jest przenoszony jak też i na oddziale na który pacjent jest przenoszony może skorzystać z przycisku „Przenieś pacjenta” w celu dokonania przeniesienia. Po jego kliknięciu wyświetli się formularz przeniesienia w którym należy określić godzinę przeniesienia, wskazać oddział, salę i łóżko oraz lekarza prowadzącego a w przypadku pobytu komercyjnego określić także usługi do zrealizowania i zatwierdzić zmiany klikając przycisk „Dokonaj przeniesienia”. Jeżeli użytkownik dokonujący przeniesienia pacjenta nie pracuje na oddziale z którego pacjent jest przenoszony, wówczas w celu dokonania przeniesienia musi on skorzystać z funkcjonalności „Przyjęcia” opisanej w poprzednim rozdziale i zrealizować przyjęcie pacjenta na oddział na podstawie dyspozycji przeniesienia go z innego oddziału.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu procesu leczenia pacjenta lub też w przypadku zgonu pacjenta lekarz wystawia dyspozycję dokonania wypisu a następnie klikając przycisk „Zakończ pobyt” w zakładce „Podsumowanie” zamyka pobyt pacjenta na oddziale.

Aby dokonać wypisu uprawniony użytkownik klika przycisk „Wypisz pacjenta”.

Wyświetla się wówczas formularz wypisu (wstępnie wypełniony danymi wyekstrahowanymi automatycznie z procesu leczenia z możliwością ich zmodyfikowania) w którym należy wypełnić sekcję danych dotyczących wypisu albo sekcję danych dotyczących zgonu pacjenta i zatwierdzić przyciskiem „Dokonaj wypisu”.

System powróci wówczas do widoku pobytów pacjentów na oddziale a przycisk „Dokonaj wypisu” przy wypisanym pacjencie zmieni nazwę na „Drukuj wypis” umożliwiając pobranie (w formie pliku PDF) i wydrukowanie wypisu pacjenta ze szpitala.

Jeżeli wypis był następstwem zgonu pacjenta należy jeszcze wypisać kartę zgonu korzystając z zakładki „Dokumenty” w karcie pacjenta.

Zakończenie pobytu (w przypadku pobytów komercyjnych) skutkuje pojawieniem się w zakładce „Płatności” w karcie pacjenta niezrealizowanej płatności, którą pacjent powinien uregulować.