Szpital

Szpital

Moduł „Szpital” jest przeznaczony do obsługi szpitali. Przyjęcie do szpitala (na oddział) jest realizowane na podstawie dyspozycji przyjęcia wystawionej przez lekarza na izbie przyjęć (oraz w przypadku pobytów NFZ-owych ewentualnie także skierowania wystawionego tamże). Pobyt w szpitalu jest traktowany jako ciąg zdarzeń, z których każde jest rozumiane jako nieprzerwany okres pobytu pacjenta na jednym oddziale w ciągu jednego dnia. W myśl tej definicji każda zmiana oddziału i każde przedłużenie pobytu na kolejny dzień skutkują wystąpieniem nowego zdarzenia w ciągu zdarzeń składających się na pobyt szpitalny. W ramach pobytu mogą następować przeniesienia pacjentów w obrębie oddziału oraz pomiędzy oddziałami. Przeniesienie na inny oddział odbywa się na podstawie dyspozycji przeniesienia wystawionej przez lekarza na oddziale. W trakcie pobytu równolegle mogą być realizowane operacje, konsultacje oraz wykonywane badania diagnostyczne i szczepienia. Pobyt kończy się dokonaniem wypisu (na skutek zakończenia procesu leczenia lub zgonu pacjenta) na podstawie dyspozycji wystawionej przez lekarza na oddziale. Przykładowy schemat pobytu szpitalnego: