Płatności zrealizowane

Płatności zrealizowane

Funkcjonalność „Płatności zrealizowane” w menu „Rejestracja” służy do generowania zestawienia wpłat przyjętych od pacjentów za wizyty komercyjne (w tym cykle rehabilitacyjne umówione z użyciem pakietów), badania diagnostyczne (z podziałem na badania realizowane przez wewnętrzny punkt pobrań i badania realizowane przez zewnętrzny punkt pobrań), szczepienia, świadczenia komercyjne, pobyty szpitalne i pobyty w ZOL oraz zwrotów wpłat za niezrealizowane wizyty komercyjne i zaplanowane a niezrealizowane usługi podczas pobytów szpitalnych i pobytów w ZOL. W szczególności może ono służyć do kontroli stanu kasy na koniec każdego dnia. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka umożliwiająca ograniczenie zakresu danych ujętych w zestawieniu do konkretnego rodzaju płatności (płatności za wizyty, płatności za badania (wewnętrzny punkt pobrań), płatności za badania (zewnętrzny punkt pobrań), płatności za szczepienia, płatności za świadczenia, płatności za pobyty szpitalne, płatności za pobyty w ZOL), przychodni, poradni / oddziału (wybór poradni / oddziału jest możliwy dopiero po wybraniu przychodni; wybór przychodni i poradni / oddziału ma sens wyłącznie w odniesieniu do płatności za wizyty komercyjne, pobyty szpitalne i pobyty w ZOL a w przypadku pobytów szpitalnych i pobytów w ZOL dotyczy miejsca rozpoczęcia pobytu), operatora (osoby która przyjęła spłatę / dokonała wypłaty), okresu dokonania wpłaty / zwrotu i kasy (wybór kasy jednoznacznie wskazuje na płatności określonego rodzaju / rodzajów z określonych poradni dlatego po wybraniu kasy pola wyboru rodzaju płatności, przychodni i poradni stają się nieaktywne). Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania a przy każdym z nich przycisk „Zobacz” umożliwiający podgląd dokumentu (a w przypadku gdy dokumentem tym jest paragon do którego została wystawiona faktura, dodatkowo wyświetla się przycisk „Faktura do paragonu” umożliwiający podgląd faktury). Pod listą dokumentów wyświetlane jest saldo będące sumą kwot z poszczególnych dokumentów (także w rozbiciu na poszczególne formy płatności) oraz przyciski „Raport kasowy” umożliwiający pobranie (w formacie PDF) i wydrukowanie (w formacie recepty) raportu kasowego stworzonego w oparciu o wprowadzone kryteria wyszukiwania oraz „Raport podsumowujący” umożliwiający pobranie (w formacie PDF) i wydrukowanie (w formacie recepty) zestawienia płatności w rozbiciu na poradnie.

Drugim zastosowaniem niniejszej funkcjonalności jest kontrola pokrycia kosztów wizyt, badań i szczepień z dofinansowań. Aby wykorzystać niniejszą funkcjonalność w tym właśnie celu należy w wyszukiwarce zaznaczyć pole „Dofinansowania”, określić pozostałe kryteria wyszukiwania (w przypadku dofinansowań pola dat oznaczają daty przyznania dofinansowania) i kliknąć przycisk „Szukaj”. Wyświetli się wówczas lista przyznanych dofinansowań. Pod listą dofinansowań wyświetlane jest saldo będące sumą kwot z poszczególnych dofinansowań oraz przycisk „Raport podsumowujący” umożliwiający pobranie (w formacie PDF) i wydrukowanie (w formacie recepty) zestawienia dofinansowań w rozbiciu na poradnie.