Pule recept

Pule recept NFZ

Funkcjonalność „Pule recept” w menu „Personel” pozwala na importowanie pul recept personelu w formie plików XMZ pobranych z systemu NFZ SZOI (zarówno plików starego typu jak i plików typu NR_REC) oraz na generowanie pul recept personelu na podstawie podanego zakresu numerów. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlany jest formularz importowania puli recept, formularz generowania puli recept, a pod nimi lista zaimportowanych już pul recept. Jeżeli zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora, wówczas lista zaimportowanych pul recept zawiera wszystkie pule recept wszystkich lekarzy, w przeciwnym wypadku zawiera wszystkie pule recept wyłącznie zalogowanego lekarza. Aby zaimportować pulę recept w formularzu importowania należy wskazać plik XMZ pobrany wcześniej z systemu NFZ SZOI i ewentualnie poradnię w której dana pula recept ma być dostępna a następnie zatwierdzić przyciskiem „Importuj”. System na podstawie informacji zawartych w pliku XMZ automatycznie powiąże daną pulę z właściwym lekarzem. Jeżeli w formularzu wskazano poradnię / oddział, lekarz będzie mógł wystawiać recepty z numerami z danej puli tylko w ramach wizyt realizowanych w tej poradni / oddziale, jeżeli zaś nie wskazano poradni / oddziału, wówczas pula recept będzie możliwa do wykorzystania we wszystkich poradniach / oddziałach, w których lekarz pracuje. Aby wygenerować pulę recept na podstawie podanego zakresu należy w formularzu generowania puli recept wprowadzić NPWZ lekarza, numer pierwszej recepty (numer początku zakresu numerów recept do wygenerowania), określić ilość recept do wygenerowania oraz ewentualnie wskazać poradnię / oddział w której lekarz będzie mógł korzystać z danej puli i zatwierdzić przyciskiem „Generuj”. System na podstawie wprowadzonych danych wygeneruje odpowiednią pulę i powiąże ją z właściwym lekarzem.

Zaimportowane pule recept można edytować, blokować/odblokowywać i usuwać. Do tego celu przeznaczone są są przyciski „Edytuj”, „Zablokuj”/”Odblokuj” i „Usuń” widoczne na liście zaimportowanych pul recept przy każdej puli. Po naciśnięciu przycisku „Edytuj” wyświetla się formularz danych puli, w którym można wskazać lub zmienić poradnię, w ramach której dana pula recept ma być dostępna. W szczególności można nie wskazywać żadnej poradni - wówczas pula recept będzie dostępna we wszystkich poradniach w których lekarz pracuje. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij”.

Po zatwierdzeniu zmian system z powrotem wyświetla widok formularza importowania pul recept i listy zaimportowanych pul recept. Aby usunąć pulę recept należy skorzystać z przycisku „Usuń” widocznego przy danej puli na liście zaimportowanych pul recept. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetla się formularz danych puli do wglądu (bez możliwości edycji), z przyciskiem „Usuń”, którego naciśnięcie usuwa pulę recept z systemu.

Po usunięciu puli system z powrotem wyświetla widok formularza importowania pul recept i listy zaimportowanych pul recept.

Aby zablokować pulę recept należy skorzystać z przycisku „Zablokuj” widocznego przy danej puli na liście zaimportowanych pul recept (o ile pula nie jest zablokowana). Po naciśnięciu tego przycisku pula zostaje zablokowana i staje się niedostępna dla lekarza do czasu jej odblokowania.

Aby odblokować pulę recept należy skorzystać z przycisku „Odblokuj” widocznego przy danej puli na liście zaimportowanych pul recept (o ile pula jest zablokowana). Po naciśnięciu tego przycisku pula jest odblokowywana i staje się dostępna dla lekarza.