Personel

Personel

Funkcjonalność „Personel” w menu „Personel” pozwala na zarządzanie danymi personelu pracującego w zakładzie opieki zdrowotnej. Po wybraniu tej funkcjonalności dostępna jest wyszukiwarka personelu. Wyszukiwanie możliwe jest za pomocą dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

  • imię
  • nazwisko
  • PESEL
  • numer prawa wykonywania zawodu
  • typ personelu

Po wprowadzeniu kryteriów i naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyświetlana jest lista pracowników spełniających kryteria wyszukiwania a przy każdym z nich przyciski „Edytuj”, „Usuń” i „Okresy nieczynności” umożliwiające zmodyfikowanie danych, usunięcie pracownika lub zdefiniowanie okresów nieczynności pracownika odpowiednio. Przy wyszukiwarce dostępny jest także przycisk umożliwiający dodanie nowego pracownika.

Aby dodać nowego pracownika należy nacisnąć przycisk „Dodaj nowego pracownika” i wypełnić formularz który się wówczas wyświetli (przynajmniej wymagane pola; w przypadku lekarzy wymagane jest dodatkowo podanie numeru prawa wykonywania zawodu). Jeżeli w ramach wizyt danego personelu osobą realizującą usługi jest inny personel, wówczas można go wskazać w polu „Realizator usług sprawozdawanych do NFZ” - wówczas taki personel będzie wybierany automatycznie przy kodowaniu wizyt jak realizujący usługę. Jeżeli personel ma mieć możliwość wystawiania recept transgranicznych należy wprowadzić tytuł zawodowy oraz adres email i/lub numer telefonu koniecznie z prefiksem kraju. Przy edycji danych pracownika wyświetlany jest ten sam formularz z tym że jest on już wypełniony danymi pracownika. Przy usuwaniu formularz jest dostępny tylko do odczytu. W formularzu (przy dodawaniu i edycji pracownika) należy wskazać w których poradniach / oddziałach dany pracownik pracuje. Pracownik może pracować w więcej niż jednej poradni / oddziale. Aby można było wskazać więcej niż jedną poradnię / oddział należy skorzystać z przycisku „Więcej poradni / oddziałów”. Przy każdej z przypisanych pracownikowi poradni / oddziale znajduje się z kolei przycisk „Usuń” umożliwiający usunięcie danej poradni / oddziału z listy miejsc pracy pracownika. Przycisk „Więcej poradni / oddziałów” i przyciski „Usuń” przy poszczególnych poradniach / oddziałach nie zapisują zmian - dopiero przycisk „Dodaj” lub „Uaktualnij” (zależnie czy dodajemy nowego pracownika czy aktualizujemy dane już istniejącego pracownika) zapisują dane z formularza. W formularzu (przy dodawaniu i edycji pracownika) można ponadto wskazać jakich zabiegów rehabilitacyjnych dany pracownik nie realizuje (dotyczy to terapeutów; terapeuta realizuje wszystkie zabiegi rehabilitacyjne z wyjątkiem wskazanych w formularzu). Aby można było wskazać więcej niż jeden zabieg należy skorzystać z przycisku „Więcej zabiegów rehabilitacyjnych”. Przy każdym zabiegu znajduje się z kolei przycisk „Usuń” umożliwiający usunięcie danego zabiegu z listy zabiegów nie realizowanych przez pracownika. Przycisk „Więcej zabiegów rehabilitacyjnych” i przyciski „Usuń” przy poszczególnych zabiegach nie zapisują zmian - dopiero przycisk „Dodaj” lub „Uaktualnij” (zależnie czy dodajemy nowego pracownika czy aktualizujemy dane już istniejącego pracownika) zapisują dane z formularza. Jeżeli personel ma otrzymywać automatyczne powiadomienia o wizytach zaplanowanych na jutro albo automatyczne powiadomienia o wizytach na określoną liczbę godzin przed dniem dyżuru wówczas należy w formularzu określić godziny tych powiadomień (musi być przy tym podany adres email / numer telefonu w zależności od kanału jakim personel ma być powiadamiany). Jeżeli dany personel ma mieć możliwość wystawiania refundowanych e-recept, należy zaznaczyć pole „Może wystawiać e-recepty refundowane”, przy czym jednocześnie albo musi istnieć umowa zakładu opieki zdrowotnej z NFZ zaimportowana do systemu jHIS albo w formularzu danych personelu musi być wprowadzony umowy personelu z NFZ i oddział NFZ z którym umowa została podpisana. W polu „Specjalizacje lekarza do umieszczenia na recepcie” można wprowadzić informację o specjalizacji / specjalizacjach lekarza, która to informacja zostanie umieszczona na papierowej recepcie pod nazwiskiem lekarza (np. „specjalista kardiolog”), jeżeli pole to będzie puste, wówczas na recepcie zostanie umieszczona pierwsza ze specjalizacji zaznaczonych w sekcji „Specjalizacje” (o ile jakiekolwiek zostały zaznaczone). Jeżeli dana osoba będzie wystawiać e-recepty na praktykę lekarską wówczas w formularzu należy wprowadzić dane praktyki lekarskiej, w tym zaznaczyć pole „Możliwość wystawiania e-recept na praktykę lekarską” a także wprowadzić stosowne certyfikaty i hasła do nich, zaś przy poradniach / oddziałach w których personel ma wystawiać e-recepty na praktykę lekarską zaznaczyć pole „Wystawiaj e-recepty na praktykę lekarską”. Jeżeli pole „Możliwość wystawiania e-recept na praktykę lekarską” w danych praktyki nie będzie zaznaczone wówczas personel będzie wystawiał e-recepty we wszystkich poradniach / oddziałach na dane zakładu opieki zdrowotnej. Jeżeli pole „Możliwość wystawiania e-recept na praktykę lekarską” w danych praktyki będzie zaznaczone, wówczas personel będzie wystawiał e-recepty na praktykę lekarską w poradniach / oddziałach z zaznaczonym polem „Wystawiaj e-recepty na praktykę lekarską”, w pozostałych zaś na zakład opieki zdrowotnej. Jeżeli włączone są mechanizmy integracji systemu jHIS z serwisem ZnanyLekarz i dana osoba funkcjonuje w serwisie ZnanyLekarz, wówczas w polu „Osoba w serwisie ZnanyLekarz” należy wskazać osobę odpowiadający danej w serwisie ZnanyLekarz. Jeżeli powiadomienia o wizytach umówionych do danego personelu nie powinny być wysyłane do pacjentów, w formularzu należy zaznaczyć pole "Nie wysyłaj do pacjentów powiadomień o wizytach umówionych do tej osoby". Istnieje możliwość wprowadzenia fotografii personelu: aby dodać / zmienić fotografię należy wskazać plik w formacie JPG w polu „Zdjęcie”, aby usunąć fotografię (o ile została już wprowadzona) należy zaznaczyć pole checkbox oznaczone czerwonym znakiem „×” widoczne nad zdjęciem. Jeżeli w danych personelu zostanie zaznaczone pole "Użyj listy wyboru zamiast listy podpowiedzi dla odpłatności przy wystawianiu e-recept", wówczas w module gabinetowym w oknie wizyty przy wyborze odpłatności podczas wystawiania e-recept lekarz w formularzu zamiast pola tekstowego z listą podpowiedzi będzie widział listę z opcjami wyboru. Aby personel stał się widoczny w e-rejestracji na platformie P1 należy zaznaczyć pole "Widoczny w e-rejestracji na platformie P1". Raz zaznaczone pole widoczności po zapisaniu danych nie mogą być już odznaczane. Pole to jest widoczne tylko jeśli mechanizmy integracji z e-rejestracją zostały włączone.

UWAGA! Aby dana osoba z personelu, jako użytkownik systemu jHIS, miała możliwość komunikowania się z platformą P1 (wystawianie e-recept i e-skierowań, pobieranie e-skierowań, itd.), w polu "typ personelu" musi mieć wybraną jedną z opcji: lekarz, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa, felczer, pielęgniarka praktyki, pielęgniarka (nie POZ), położna (nie POZ), lekarz dentysta, diagnosta laboratoryjny, pracownik administracyjny.

W ramach niniejszej funkcjonalności istnieje możliwość wysyłania wiadomości do personelu. Aby wysłać wiadomość email / SMS do personelu należy kliknąć przycisk „Wiadomości” pod formularzem. Otworzy się wówczas nowe okno z formularzem do wysyłania wiadomości. W formularzu dostępne są pola umożliwiające zredagowanie wiadomości email (jeśli personel posiada adres email) oraz wiadomości SMS (jeśli personel posiada numer telefonu komórkowego). Po wprowadzeniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij” jest ona wysyłana do personelu. Pod formularzem wyświetla się zaś lista wszystkich wiadomości wysłanych do personelu z tego poziomu.

Dla każdej osoby z personelu istnieje możliwość zdefiniowania okresów nieczynności, czyli okresów w jakich dana osoba nie pracowała w danej poradni / oddziale. Jeżeli dla określonego personelu w określonej poradni zostanie zdefiniowany okres nieczynności, wówczas w tym okresie w terminarzach wizyt dana osoba z personelu nie będzie wyświetlana. Aby zdefiniować okres nieczynności dla określonego personelu należy kliknąć przycisk „Okresy nieczynności” przy danym personelu na liście wyników wyszukiwania. Wyświetli się wówczas lista poradni / oddziałów, w których dany personel pracuje a przy każdym z nich lista już wprowadzonych okresów nieczynności (o ile jakiekolwiek zostały wprowadzone) z przyciskami „Edytuj” i „Usuń” przy każdym z nich oraz przycisk „Dodaj” umożliwiający dodanie kolejnego okresu nieczynności personelu w danej poradni / oddziale.

Aby dodać okres nieczynności personelu w poradni / oddziale należy kliknąć przycisk „Dodaj” przy danej poradni / oddziale. Wyświetli się wówczas formularz dodawania okresu nieczynności, w którym należy wprowadzić datę początku okresu nieczynności oraz datę końca okresu nieczynności (o ile jest znana; jeśli nie jest znana pole należy pozostawić puste co system traktuje jako otwarty okres nieczynności zaczynający się od danego dnia i ciągle trwający) i zapisać dane klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować już wprowadzony okres nieczynności należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym okresie w danej poradni / oddziale. Wyświetli się wówczas formularz danych okresu nieczynności identyczny jak przy jego dodawaniu z tym że wypełniony danymi. Dane należy zmodyfikować i zapisać klikając przycisk „Zapisz”.

Aby usunąć wprowadzony okres nieczynności należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym okresie w danej poradni / oddziale. Wyświetli się wówczas formularz danych okresu nieczynności identyczny jak przy jego zapisywaniu z tym że w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia okresu nieczynności należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń”.