Zarządzanie badaniami diagnostycznymi

Zarządzanie badaniami diagnostycznymi

Funkcjonalność „Zarządzanie badaniami diagnostycznymi” w menu „NFZ” służy do zarządzania badaniami diagnostycznymi wprowadzonymi w ramach kodowania badań diagnostycznych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka badań diagnostycznych. Wyszukiwanie badań jest możliwe według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

 • Data badania od … do … - okres w jakim wykonano badanie
 • Pacjent - pacjent na rzecz którego zostało wykonane badanie; pole ogólnego wyszukiwania w którym można wpisać PESEL, imię, drugie imię, nazwisko pacjenta
 • Rodzaj badania diagnostycznego – rodzaj wykonanego badania diagnostycznego
 • Identyfikator badania - wewnętrzny unikalny identyfikator badania diagnostycznego używany do identyfikacji badania w systemie jHIS i w systemach NFZ
 • Status badania - aktualny status badania diagnostycznego w procesie rozliczeń z NFZ:
  • wprowadzone - badanie wprowadzone do systemu
  • wysłane – badanie wysłane do NFZ dla którego nie otrzymano jeszcze odpowiedzi z NFZ
  • zaakceptowane – badanie zaakceptowane przez NFZ (na podstawie odpowiedzi otrzymanej z NFZ)
  • odrzucone - badanie odrzucone przez NFZ (na podstawie odpowiedzi otrzymanej z NFZ)
  • do usunięcia - badanie oczekujące na wysłanie do NFZ informacji o tym, że należy to badanie usunąć z systemów NFZ (po otrzymaniu odpowiedzi z NFZ badanie jest automatycznie usuwane z systemu jHIS)
  • do wysłania - adnotacja informująca o tym że badanie powinno zostać wysłane do NFZ
 • Rodzaj błędu - rodzaj błędu zgłoszonego przez NFZ dla badania odrzuconego

Po wprowadzeniu kryteriów w wyszukiwarce i naciśnięciu przycisku „Szukaj” pod wyszukiwarką wyświetlana jest lista wszystkich badań diagnostycznych spełniających kryteria wyszukiwania. Przy każdym badaniu dostępne mogą być trzy przyciski:

 • Edytuj - przycisk wyświetla formularz danych badania i umożliwia ich modyfikację; przycisk staje się niedostępny w momencie przekazania danych badania do NFZ, zaś ponownie dostępny staje się po otrzymaniu z NFZ informacji zwrotnej dotyczącej danego badania; po zmodyfikowaniu danych badania i ich zatwierdzeniu badanie otrzymuje adnotację „do wysłania” aby zmiany w danych badania zostały przekazane do NFZ
 • Usuń - przycisk umożliwia usunięcie danego badania; jeżeli dane badania nie były jeszcze przekazywane do NFZ badanie jest usuwane z systemu; jeżeli dane badania były już przynajmniej raz przekazywane do NFZ, wówczas badanie nie jest usuwane tylko otrzymuje status „do usunięcia” (tak oznaczone badania są przekazywane do NFZ aby mogły być usunięte z systemów NFZ, a dopiero po otrzymaniu z NFZ potwierdzenia o usunięciu danego badania jest ono usuwane również z systemu jHIS - automatycznie); przycisk staje się niedostępny w momencie przekazania danych badania do NFZ, zaś ponownie dostępny staje się po otrzymaniu z NFZ informacji zwrotnej dotyczącej danego badania
 • Zobacz - przycisk wyświetla podgląd formularza danych badania bez możliwości edycji danych badania

Przy każdym badaniu dostępne jest także pole umożliwiające zaznaczenie danego badania (domyślnie wszystkie odnalezione badania są zaznaczone) a następnie wykonanie operacji na wszystkich zaznaczonych badaniach. Operacje które mogą być wykonywane na wielu badaniach jednocześnie to:

 • Usuwanie badań - po naciśnięciu przycisku „Zaznaczone badania do usunięcia” widocznego pod listą badań, wszystkie zaznaczone badania, które nie były jeszcze przekazywane do NFZ są usuwane z systemu, zaś wszystkie zaznaczone badania, które były już przekazywane do NFZ zostają oznaczone statusem „do usunięcia” (tak oznaczone badania są przekazywane do NFZ aby mogły być usunięte z systemów NFZ, a dopiero po otrzymaniu z NFZ potwierdzenia o usunięciu danego badania jest ono usuwane również z systemu jHIS - automatycznie)
 • Oznaczanie badań do ponownego rozliczenia - po naciśnięciu przycisku „Zaznaczone badania do ponownego rozliczenia” wszystkie zaznaczone badania zostają oznaczone adnotacją „do wysłania” oczekując tym samym na (ponowne) wysłanie ich do NFZ
 • Eksportowanie badań do XLS – po naciśnięciu przycisku „”Eksportuj do XLS” zestawienie wszystkich badań, stanowiących wynik wyszukiwania (ze wszystkich podstron), można pobrać w formie pliku XLS

Naciśnięcie przycisku „Edytuj” przy wybranym badaniu wyświetla formularz danych tego badania, umożliwiający wprowadzenie zmian w danych badania. Po zmodyfikowaniu danych badania i ich zatwierdzeniu (przyciskiem „Zapisz”) badanie otrzymuje adnotację „do wysłania” aby zmiany zostały przekazane do NFZ.

Jeżeli dane badania były już przekazywane do NFZ i otrzymano od NFZ informację zwrotną dla danego badania, wówczas pod formularzem danych badania wyświetla się lista informacji zwrotnych z NFZ (o ile jakiekolwiek zostały zwrócone). Istnieją trzy kategorie informacji zwrotnych:

 • błędy - wyświetlane na czerwono (przekazywane typowo w przypadku odrzucenia badania przez NFZ jako przyczyna odrzucenia i wskazówka co należy poprawić w danych badania)
 • ostrzeżenia - wyświetlane na żółto
 • informacje - wyświetlane na zielono