Podpisywanie dokumentów (lista dokumentów)

 • Odręczne podpisy pacjentów
 • Odręczne podpisy użytkowników

Podpisywanie dokumentów podpisem odręcznym pacjenta lub użytkownika systemu

Funkcjonalność „Podpisywanie dokumentów (lista dokumentów)” z menu „Konto” służy do rejestrowania w formie elektronicznej odręcznych podpisów użytkowników systemu jHIS™ oraz odręcznych podpisów pacjentów.

Zebrane w systemie jHIS™ odręczne podpisy pacjentów czy użytkowników są nanoszone automatycznie przez system na odpowiednie druki dokumentów.

Rejestrowanie podpisów w formie elektronicznej pozwala uniknąć drukowania a następnie ręcznego podpisywania i składowania dokumentów.

Podpis pacjenta jest rejestrowany dla poniższych rodzajów dokumentów:

 • deklaracja wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki medycyny szkolnej przez pacjenta
 • oświadczenie pacjenta upoważniające do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach medycznych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta
 • oświadczenie pacjenta / opiekuna o ubezpieczeniu pacjenta
 • oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na szczepienie

Podpis własny użytkownika systemu jHIS™ jest rejestrowany jednokrotnie a wykorzystywany wielokrotnie. Raz zarejestrowany podpis użytkownika jest automatycznie nanoszony na wszystkie druki w/w dokumentów np. oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na szczepienie wymaga podpisu pacjenta i podpisu pielęgniarki dokonującej szczepienia, zatem jednokrotne zarejestrowanie w systemie podpisu własnego pielęgniarki pozwoli na jego automatyczne nanoszenie na wszystkie wystawiane przez tę pielęgniarkę oświadczenia.

UWAGA!

Czynność automatycznego nanoszenia podpisów użytkowników na druki dokumentów jest wykonywana w momencie podpisywania tych dokumentów przez pacjentów, co oznacza że dopóki pacjent nie podpisze dokumentu, nie pojawi się na tym dokumencie również podpis użytkownika.

Aby skorzystać funkcjonalności podpisywania dokumentów należy uruchomić ją na na urządzeniu z ekranem dotykowym (tablet, smartfon) a więc uruchomić na takim urządzeniu przeglądarkę Mozilla Firefox lub Google Chrome, zalogować się do systemu jHIS™ i wybrać z menu „Konto” funkcjonalność „Podpisywanie dokumentów (lista dokumentów)”.

Scenariusz korzystania z mechanizmu podpisywania dokumentów jest następujący:

 • Użytkownik loguje się do systemu jHIS na dwóch urządzeniach: na swoim komputerze, na którym pracuje, oraz na urządzeniu z ekranem dotykowym, na którym będą rejestrowane podpisy.
 • Na komputerze użytkownik w trakcie swojej pracy wskazuje dokumenty do podpisania (generuje żądania podpisu) np. pracownik rejestracji obsługując pacjenta zgłaszającego się na wizytę wprowadza dane jego oświadczenia o ubezpieczeniu i zaznacza, że dokument ma zostać podpisany.
 • Na urządzeniu z ekranem dotykowym użytkownik rejestruje podpisy: wybiera właściwy dokument, przekazuje urządzenie z ekranem dotykowym osobie od której podpisu oczekuje i osoba ta dokonuje podpisu, np. jeśli pracownik rejestracji obsługując pacjenta zgłaszającego się na wizytę wprowadził na swoim komputerze jego oświadczenie o ubezpieczeniu i zaznaczył że ma ono zostać podpisane, wówczas oświadczenie to pojawia się na urządzeniu z ekranem dotykowym, użytkownik wskazuje je zatem na tym urządzeniu i podaje urządzenie pacjentowi aby ten mógł złożyć swój podpis pod dokumentem oświadczenia.
 • Jeżeli po zarejestrowaniu podpisu użytkownik na swoim komputerze otworzy dokument (w formie pliku PDF), wówczas w miejscach do tego przeznaczonych pojawi się zarejestrowany podpis / zarejestrowane podpisy (w zależności od rodzaju dokumentu podpis pacjenta lub podpisy pacjenta i użytkownika).

Po wybraniu na urządzeniu z ekranem dotykowym funkcjonalności „Podpisywanie dokumentów (lista dokumentów)” z menu „Konto” wyświetla się lista dokumentów oczekujących na podpisanie. Lista ta jest odświeżana automatycznie co pewien czas określony w konfiguracji systemu. Również w zależności od konfiguracji systemu możliwe są dwa warianty wyświetlania takiej listy dokumentów:

 • wyświetlanie wszystkich dokumentów, których podpisania zażądał dowolny użytkownik
 • wyświetlanie wszystkich dokumentów, których podpisania zażądał użytkownik zalogowany na urządzeniu z ekranem dotykowym

Przy każdym dokumencie oczekującym na podpisanie widoczne są dwa przyciski:

 • WYBIERZ – kliknięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie procesu podpisywania dokumentu
 • USUŃ – kliknięcie tego przycisku (za potwierdzeniem) usuwa (anuluje) żądanie podpisania dokumentu (usuwane jest żądanie, nie dokument)

Aby zarejestrować podpis użytkownik klika przycisk „WYBIERZ” przy właściwym dokumencie na liście. Wyświetlą się wówczas dane dokumentu oraz dwa przyciski:

 • PODPISUJĘ – kliknięcie tego przycisku pozwala wyświetlić ekran rejestrowania podpisu
 • REZYGNACJA – kliknięcie tego przycisku pozwala przerwać proces rejestrowania podpisu i wrócić do listy dokumentów do podpisania

W tym momencie użytkownik podaje urządzenie z ekranem dotykowym osobie, której podpis ma być zarejestrowany. Osoba ta, po zapoznaniu się z danymi dokumentu, klika przycisk „PODPISUJĘ”, o ile dane są prawidłowe i osoba je akceptuje. Jeśli natomiast dane nie są prawidłowe lub osoba ich nie akceptuje, wówczas osoba ta powinna oddać urządzenie użytkownikowi systemu jHIS, a ten powinien kliknąć przycisk „REZYGNACJA”. Kliknięcie przycisku „PODPISUJĘ” skutkuje wyświetleniem ekranu rejestrowania podpisu. Podpis należy złożyć za pomocą rysika (lub palcem) w taki sposób aby mieścił się wewnątrz pola o czarnej obwódce. W razie potrzeby pole przeznaczone na podpis można wyczyścić klikając przycisk „WYCZYŚĆ” po czym złożyć podpis jeszcze raz. Jeżeli podpis został złożony, wówczas osoba składająca podpis oddaje urządzenie z ekranem dotykowym użytkownikowi a ten zatwierdza podpis klikając przycisk „GOTOWE”. Jeśli osoba, od której oczekuje się podpisu nie zdecyduje się go złożyć, również oddaje urządzenie z ekranem dotykowym użytkownikowi a ten klika przycisk „REZYGNACJA”.

UWAGA!

Aby mieć pełną kontrolę nad funkcjonalnością podpisywania dokumentów użytkownik powinien dopilnować, aby osoba składająca podpis nie używała żadnych przycisków poza „PODPISUJĘ” i ewentualnie „WYCZYŚĆ”, wszystkie pozostałe przyciski powinien obsługiwać użytkownik.

W momencie zatwierdzania podpisu puste (białe) obszary pola nad podpisem, pod podpisem oraz z prawej i lewej strony podpisu są automatycznie obcinane, tak aby do bazy danych zapisany została sama znacząca część pola zawierająca podpis.

Po zatwierdzeniu podpisu wyświetla się ponownie lista dokumentów oczekujących na podpisanie a podpisany dokument znika z tejże listy.

Przykładowy dokument z nałożonymi podpisami: