Punkt szczepień

Punkt szczepień

Funkcjonalność „Punkt szczepień” z menu „Gabinet” służy do obsługi punktów szczepień.

Po wybraniu funkcjonalności „Punkt szczepień” z menu „Gabinet” wyświetla się wyszukiwarka zleceń wystawionych przez lekarzy. Możliwe jest wyszukiwanie zleceń za pomocą dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

 • wewnętrzny kod kreskowy - kod kreskowy nadrukowany w prawym górnym rogu zlecenia wystawionego przez system jHIS; do wczytania wartości kodu ze skierowania do wyszukiwarki można skorzystać z czytnika kodów kreskowych jeżeli taki jest podłączony do komputera użytkownika
 • stan zlecenia - aktualny status zlecenia; istnieją następujące statusy zleceń
  • nowe – zlecenie oczekujące na wykonanie szczepienia
  • zrealizowane – zlecenie w ramach którego wykonano szczepienie
  • anulowane – zlecenie którego realizacja została anulowana
 • zrealizowane częściowo – zaznaczenie tego pola pozwala wyszukać tylko zlecenia w których nie wszystkie szczepienia zostały zrealizowane z jakiegoś powodu (np. pacjent w trakcie szczepienia zemdlał i w związku z czym nie było możliwe wykonanie wszystkich szczepień)
 • PESEL - numer PESEL lub początek numer PESEL pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie
 • data urodzenia - data urodzenia pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wybierana z kalendarza, który pojawia się po kliknięciu w polu tekstowym)
 • imię - imię lub początek imienia pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wielkość liter nie ma znaczenia)
 • nazwisko - nazwisko lub początek nazwiska pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wielkość liter nie ma znaczenia)

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku „Szukaj” pod wyszukiwarką wyświetla się lista zleceń spełniających kryteria wyszukiwania (stany zleceń wyróżnione są kolorami, szczepionki pacjenta są wyróżnione kolorem). Przy każdym zleceniu w stanie „nowe” dostępne są przyciski „Obsłuż” (umożliwiający wyświetlenie formularza danych zlecenia i jego realizację), „Zmodyfikuj” (umożliwiający zmianę usunięcie niektórych szczepień ze zlecenia lub dodanie szczepień do zlecenia) oraz "Anuluj" (umożliwiający anulowanie danego zlecenia co wiąże się ze zwrotem szczepionki na magazyn), zaś przy pozostałych zleceniach dostępny jest przycisk „Przejdź” umożliwiający wyświetlenie formularza danych zlecenia a przy zleceniach zrealizowanych częściowo dodatkowo dostępny jest przycisk „Wznów” umożliwiający wygenerowanie nowego zlecenia ze szczepieniami z danego zlecenia które nie zostały zrealizowane. Dodatkowo przy zleceniach w stanie „nowe” i „zrealizowane”, w sytuacji gdy zalogowany użytkownik posiada rolę administratora systemu, widnieje przycisk „Usuń” umożliwiający usunięcie danego zlecenia w sytuacji gdy zostało ono wystawione omyłkowo (zlecenie jest usuwane także z punktu szczepień oraz z historii choroby pacjenta).

Aby zmienić szczepienia w zleceniu albo przyjąć opłatę za zlecenie należy kliknąć przycisk „Zmodyfikuj” (opłatę można przyjąć także po kliknięciu na przycisk „Obsłuż”). Wyświetli się wówczas formularz zmiany szczepień. Usuwanie szczepień jest możliwe tylko w przypadku zleceń w stanie „nowe” nieopłaconych i opłaconych o ile nie wystawiono dokumentu finansowego korygującego.

Aby usunąć szczepienie ze zlecenia należy kliknąć czerwony przycisk ze znakiem „×” przy danym szczepieniu (nie można przy tym usunąć wszystkich szczepień ze zlecenia).

Aby przyjąć opłatę za zlecenie należy kliknąć przycisk „Karta pacjenta” i odnotować wpłatę w zakładce „Płatności”.

W przypadku zleceń w stanie „nowe” po naciśnięciu przycisku „Obsłuż” przy danym zleceniu wyświetla się formularz tego zlecenia do wypełnienia. Składa się on z dwóch kolumn:

 • lewa kolumna – dane ogólne pacjenta i zlecenia, dane do wypełnienia przez osobę realizującą szczepienie
 • prawa kolumna - lista szczepień zleconych przez lekarza z wyróżnieniem kolorami opłaconych lub nie wymagających opłaty (zielone), częściowo opłaconych (pomarańczowe), nieopłaconych (czerwone) i z dodatkowymi informacjami dotyczącymi szczepionek

W formularzu należy wypełnić pola otoczone niebieską obwódką (formularz dla szczepień szczepionką pacjenta zawiera więcej pól niż formularz dla szczepień szczepionką z magazynu zakładu opieki zdrowotnej). Przy realizacji kolejnych zleceń automatycznie wypełniane jest pole „Miejsce pobrania próbek”, gdzie wybierana jest ostatnio używana pozycja. Data i godzina pobrania próbek są automatycznie wypełniane datą i godziną bieżącą. Pole EAN jest wypełniane automatycznie jeśli zostało wypełnione przy dostawie szczepionek. Dawka i jednostka są wypełniane automatycznie zgodnie z zawartością słownika szczepionek. Jeżeli zostały włączone mechanizmy integracji z e-rejestracją na platformie P1, wówczas dla każdej szczepionki wyświetla się pole "kod szczepionki w systemie e-rejestracji". Wypełnienie tego pola skutkuje zarejestrowaniem szczepienia na platformie P1, co jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozliczenia usługi NFZ-owej odpowiadającej danemu szczepieniu. Przy poszczególnych szczepieniach znajdują się pola zaznaczenia umożliwiające zaznaczenie szczepień które nie zostaną zrealizowane w ramach zlecenia lecz zostaną przełożone do realizacji w przyszłości (np. pacjent w trakcie szczepienia zemdlał i w związku z czym nie było możliwe wykonanie wszystkich szczepień; pól "EAN szczepionki", "Numer kolejny dawki i liczba dawek szczepionki", "Miejsce podania szczepionki", "Droga podania szczepionki", "Źródło finansowania szczepionki" odpowiadających szczepionce przełożonej do realizacji w przyszłości należy nie wypełniać mimo że są otoczone niebieską obwódką). Dla opłaconych a niezrealizowanych w ramach zlecenia szczepień w płatnościach pacjenta pojawi się nadpłata. Aby dla szczepienia możliwe było zarejestrowanie Zdarzeń Medycznych, w systemie musi zostać wygenerowana wizyta odpowiadająca zrealizowanemu zleceniu szczepienia – w formularzu należy więc określić parametry takiej wizyty.

Aby przyjąć opłatę za zlecenie należy kliknąć przycisk „Karta pacjenta” i odnotować wpłatę w zakładce „Płatności” lub wskazać pobyt szpitalny w ramach którego mają być rozliczone szczepienia (jeżeli pacjent przebywa w szpitalu i szczepienia są wykonywane w trakcie pobytu w celu realizacji procesu leczenia, wówczas koszt tych szczepień może zostać uwzględniony w końcowych kosztach pobytu pacjenta w szpitalu).

Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk „Drukuj oświadczenie” aby pobrać i wydrukować oświadczenie o zgodzie na szczepienia do podpisania przez pacjenta (w formie pliku PDF) albo nacisnąć przycisk „Generuj oświadczenie z żądaniem podpisu” aby wygenerować oświadczenie o zgodzie na szczepienia i żądanie jego podpisu przez pacjenta a następnie kliknąć przycisk „Realizuj” (realizacja zlecenia jest możliwa tylko wówczas jeśli nie występują się w nim szczepienia nieopłacone). Rejestracja podpisów obywa się według opisu zamieszczonego w rozdziale „Konto” w podrozdziale „Podpisywanie dokumentów”. W sytuacji gdy wygenerowane zostało oświadczenie z żądaniem podpisu przycisk „Generuj oświadczenie z żądaniem podpisu” staje się półprzezroczysty (nie znika aby w razie zmian w formularzu można było wygenerować zaktualizowane oświadczenie), a dodatkowo pojawia się przycisk „Pobierz oświadczenie” umożliwiający pobranie wygenerowanego oświadczenia (z nałożonymi podpisami pielęgniarki dokonującej szczepienia i pacjenta o ile zostały zarejestrowane).

Dla zleceń w stanach innych niż „nowe” również możliwy jest dostęp do formularza danych zlecenia po naciśnięciu przycisku „Przejdź” przy danym zleceniu widocznym w wynikach wyszukiwania. W przypadku zleceń w stanach innych niż „nowe” formularz danych zlecenia prezentowany jest w trybie tylko do odczytu. Pod formularzem zlecenia zrealizowanego widoczny jest przycisk „Drukuj oświadczenie” który pozwala pobrać i wydrukować oświadczenie o zgodzie na szczepienia do podpisania przez pacjenta (w formie pliku PDF) jeśli nie zrobiono tego przed realizacją zlecenia oraz przycisk „Generuj oświadczenie z żądaniem podpisu” aby wygenerować oświadczenie o zgodzie na szczepienia i żądanie jego podpisu przez pacjenta jeśli nie zrobiono tego przed realizacją zlecenia lub przycisk „Pobierz oświadczenie” aby pobrać wygenerowane wcześniej oświadczenie (z nałożonymi podpisami pielęgniarki dokonującej szczepienia i pacjenta o ile zostały zarejestrowane).

Jeżeli zlecenie zostało zrealizowane jedynie częściowo, wówczas istnieje możliwość realizacji szczepień uprzednio niezrealizowanych jako nowego zlecenia. Po kliknięciu przycisku „Wznów” na liście wyników wyszukiwania przy zrealizowanym częściowo zleceniu, wyświetla się informacja o stanie jego realizacji i możliwości wygenerowania nowego zlecenia. Ponieważ zlecenie może być wystawione tylko na wizycie, więc system generując zlecenie musi wygenerować także wizytę pozostawiając użytkownikowi określenie jedynie jej podstawowych parametrów.

Po wprowadzeniu parametrów wizyty i kliknięciu przycisku „Wygeneruj zlecenie” system generuje wizytę wraz ze zleceniem na szczepienia które uprzednio nie zostały zrealizowane. Szczepionki uprzednio nie wykorzystane są przenoszone do nowo wygenerowanego zlecenia. Niezależnie od tego czy dla zlecenia zrealizowanego częściowo było przyznane dofinansowanie czy nie, nowe zlecenie zostanie wygenerowane z cenami nominalnymi (bez dofinansowania) – dofinansowanie dla takiego zlecenia można przyznać ręcznie.

Zestawienia z realizacji szczepień są dostępne po kliknięciu przycisku „Zestawienia” w wyszukiwarce zleceń. Wyświetla się wówczas lista możliwych do wygenerowania zestawień z przyciskiem „Wybierz” przy każdym z nich. Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym zestawieniu wyświetla się filtr umożliwiający wprowadzenie ograniczeń dla zestawienia i wygenerowanie zestawienia.

Zestawienie ogólne to lista szczepień zrealizowanych w zadanym okresie ze wskazaniem numeru seryjnego szczepionki, daty realizacji, personelu zlecającego i pacjenta. Zestawienie jest możliwe do wygenerowania z zastosowaniem następujących kryteriów:

 • okres realizacji szczepień (od, do)
 • rodzaj szczepionki
 • numer seryjny szczepionki
 • data realizacji
 • NPWZ, imię i nazwisko personelu zlecającego
 • PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko pacjenta

Po wprowadzeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Wyświetl” prezentowana jest lista szczepień spełniających wskazane kryteria.

Pod zestawieniem wyświetla się przycisk „Eksportuj do XLS” umożliwiający pobranie zestawienia w formie pliku XLS.