Punkt pobrań próbek materiałów do badań

Punkt pobrań

Funkcjonalność „Punkt pobrań” z menu „Gabinet” służy do obsługi punktów pobrań w zakresie pobierania próbek materiałów do badań diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz przekazywania zleceń na badania do laboratoriów diagnostycznych drogą elektroniczną. Po wybraniu funkcjonalności „Punkt pobrań” z menu „Gabinet” wyświetla się wyszukiwarka zleceń wystawionych przez lekarzy. Możliwe jest wyszukiwanie zleceń za pomocą dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

 • wewnętrzny kod kreskowy - kod kreskowy nadrukowany w prawym górnym rogu zlecenia wystawionego przez system jHIS; do wczytania wartości kodu ze skierowania do wyszukiwarki można skorzystać z czytnika kodów kreskowych jeżeli taki jest podłączony do komputera użytkownika
 • pobrania - rodzaje pobrań; istnieją następujące rodzaje pobrań
  • wewnętrzne – realizowane przez zakład opieki zdrowotnej
  • zewnętrzne – realizowane poza zakładem opieki zdrowotnej
 • stan zlecenia - aktualny status zlecenia; istnieją następujące statusy zleceń
  • nowe – zlecenie oczekujące na pobranie próbek materiałów (w tym także zaakceptowane zlecenie powtórzenia badań)
  • przekazane do realizacji – zlecenie oczekujące na wysłanie do laboratorium
  • wysłane do laboratorium – zlecenie wysłane do realizacji do laboratorium
  • zrealizowane – zlecenie dla którego wprowadzono wyniki badań
  • anulowane – zlecenie którego realizacja została anulowana
  • do akceptacji – zlecenie powtórzenia badań oczekujące na akceptację
  • odrzucone – zlecenie powtórzenia badań, które zostało odrzucone w procesie akceptacji
  • zarzucone – zlecenie wysłane do laboratorium, którego obsługa została zarzucona (przerwana) w związku z nie odesłaniem przez laboratorium wyników badań
  • niezrealizowane - zlecenie które nie zostało zrealizowane
 • niekompletne wyniki – zaznaczenie tego pola pozwala wyszukać tylko zlecenia których wyniki badań są niekompletne (wyniki uznaje się za kompletne gdy zostały wprowadzone wyniki wszystkich badań w zleceniu lub wprowadzono załącznik ze skanem wyników badań)
 • uwzględnij przeterminowane – zaznaczenie tego pola pozwala uwzględniać w wynikach wyszukiwania zlecenia przeterminowane (zlecenia nieobsłużone starsze niż 30 dni), bez zaznaczenia tej opcji wyszukiwane są tylko zlecenia ważne (zlecenia nieobsłużone nie starsze niż 30 dni i zlecenia obsłużone; zlecenie jest ważne przez 30 dni od daty jego wystawienia)
 • zrealizowane częściowo – zaznaczenie tego pola pozwala wyszukać tylko zlecenia w których nie wszystkie badania zostały zrealizowane z jakiegoś powodu (np. pacjent w trakcie pobierania próbek krwi zemdlał i w związku z czym nie było możliwe pobranie krwi w ilości niezbędnej do wykonania wszystkich badań)
 • PESEL - numer PESEL lub początek numer PESEL pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie
 • data urodzenia - data urodzenia pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wybierana z kalendarza, który pojawia się po kliknięciu w polu tekstowym)
 • imię - imię lub początek imienia pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wielkość liter nie ma znaczenia)
 • nazwisko - nazwisko lub początek nazwiska pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wielkość liter nie ma znaczenia)

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku „Szukaj” pod wyszukiwarką wyświetla się lista zleceń spełniających kryteria wyszukiwania (stany zleceń wyróżnione są kolorami). Przy każdym zleceniu w stanie „nowe” dostępne są przyciski „Obsłuż” (umożliwiający wyświetlenie formularza danych zlecenia i jego realizację), „Zmodyfikuj” (umożliwiający zmianę trybu pobrania dla zlecenia a także usunięcie niektórych badań ze zlecenia lub dodanie badań do zlecenia), "Niezrealizowane" (umożliwiający oznaczenie zlecenia jako niezrealizowanego; jeżeli zlecenie zostało opłacone to oznaczenie go jako niezrealizowanego wygeneruje nadpłatę a więc w zakładce "Płatności" w karcie pacjenta powstanie konieczność wystawienia dokumentu finansowego korygującego i dokonania zwrotu nadpłaty pacjentowi) zaś przy pozostałych zleceniach dostępny jest przycisk „Przejdź” umożliwiający wyświetlenie formularza danych zlecenia, przy zleceniach zrealizowanych częściowo dodatkowo dostępny jest przycisk „Wznów” umożliwiający wygenerowanie nowego zlecenia z badaniami z danego zlecenia które nie zostały zrealizowane, a przy wszystkich zleceniach zrealizowanych dostępny jest ponadto przycisk „Powtórz” umożliwiający wygenerowanie nowego zlecenia z wybranymi badaniami z danego zlecenia których wykonanie należy powtórzyć bez obciążania pacjenta kosztami ponownego ich wykonania (np. w laboratorium doszło do uszkodzenia próbki z materiałem pobranym od pacjenta w związku z czym laboratorium nie wykonało pewnych badań, powinno więc wykonać te badania za darmo po otrzymaniu nowej próbki materiału pobranego od pacjenta). Przy zleceniach wysłanych do laboratorium widoczny jest przycisk „Zarzuć” - umożliwia on uprawnionemu użytkownikowi zarzucenie (przerwanie obsługi) zlecenia wysłanego do laboratorium, dla którego laboratorium nie odesłało wyników oraz „Zarzuć i wznów” - umożliwia on uprawnionemu użytkownikowi zarzucenie (przerwanie obsługi) zlecenia wysłanego do laboratorium, dla którego laboratorium nie odesłało wyników i wznowienie go. Przy każdym zleceniu, niezależnie od jego stanu, widoczne są dwa przyciski "Kopiuj bieżące" i "Kopiuj źródłowe", które umożliwiają stworzenie nowego zlecenia będącego kopią danego zlecenia. Przy każdym zleceniu wysłanym widnieje informacja dla ilu spośród zleconych badań odebrano już wynik. Jeżeli zdarzy się sytuacja że przez dłuższy czas nie odebrano wyniku jakiegoś badania, wówczas administrator ma możliwość zdecydowania o administracyjnym przełączeniu zlecenia w stan "zrealizowane" - służy do tego przycisk "Wymuś realizację" widoczny przy każdym wysłanym zleceniu.

 

Aby zmienić tryb pobrania i/lub badania w zleceniu oraz przyjąć opłatę za zlecenie należy kliknąć przycisk „Zmodyfikuj” (opłatę można przyjąć także klikając na przycisk „Obsłuż”). Wyświetli się wówczas formularz zmiany trybu zlecenia i badań. Usuwanie i dodawanie badań jest możliwe tylko w przypadku zleceń w stanie „nowe”, przy czym dodawać badania można tylko do zleceń nieopłaconych (dla których nie wystawiono dokumentu finansowego) a usuwać badania można także ze zleceń opłaconych o ile nie wystawiono dokumentu finansowego korygującego.

 

Aby usunąć badanie ze zlecenia należy kliknąć czerwony przycisk ze znakiem „×” przy danym badaniu (nie można przy tym usunąć wszystkich badań ze zlecenia). Aby dodać nowe badanie należy kliknąć przycisk „Dodaj badanie” pod listą badań. Otworzy się wówczas nowe okno z listą badań i polem do zawężania listy badań – wpisując w tym polu fragment nazwy badania system ograniczy listę badań do tych zawierających podany fragment w nazwie. Następnie przy badaniu które ma trafić do zlecenia należy kliknąć przycisk „Dodaj do zlecenia” (przycisk jest widoczny tylko przy badaniach które mogą być zrealizowane w ramach jednego zlecenia). Możliwe jest dodawanie do zlecenia wyłącznie badań nierefundowanych.

 

Aby zmienić rodzaj pobrania należy wybrać rodzaj pobrania z listy i zmianę zapisać klikając przycisk „Zapisz”. Aby przyjąć opłatę za zlecenie należy kliknąć przycisk „Karta pacjenta” i odnotować wpłatę w zakładce „Płatności”. Aby wydrukować zlecenie należy kliknąć przycisk „Drukuj zlecenie”.

W przypadku zleceń w stanie „nowe” po naciśnięciu przycisku „Obsłuż” przy danym zleceniu wyświetla się formularz tego zlecenia do wypełnienia. Składa się on z dwóch kolumn:

 • lewa kolumna – dane ogólne pacjenta i zlecenia, dane do wypełnienia przez osobę realizującą pobranie materiału, na którym zostaną wykonane zlecone badania (krew, mocz, kał, itd.)
 • prawa kolumna - lista badań zleconych przez lekarza z wyróżnieniem kolorami badań refundowanych (niebieskie), nierefundowanych opłaconych (zielone), nierefundowanych częściowo opłaconych (pomarańczowe), nierefundowanych nieopłaconych (czerwone) i z dodatkowymi informacjami dotyczącymi ich realizacji (o ile takie informacje zostały wprowadzone w słowniku badań)

W formularzu należy wypełnić pola otoczone niebieską obwódką (formularz dla pobrań zewnętrznych zawiera mniej pól niż dla pobrań wewnętrznych). Zlecenie może być wysłane do laboratorium drogą elektroniczną (o ile odpowiednie połączenia z laboratoriami zostały skonfigurowane) lub przekazane do laboratorium w formie papierowej poza systemem. Domyślne laboratorium ustawione w konfiguracji systemu jest automatycznie wybrane. Aby wprowadzić kod kreskowy z nalepki naklejanej na pobierane próbki (w przypadku pobrań wewnętrznych) należy kliknąć w polu „Kod kreskowy pobranych próbek” i zeskanować kod kreskowy z nalepki czytnikiem kodów kreskowych podłączonym do komputera (domyślnie przy otwieraniu formularza zlecenia kursor tekstowy jest umieszczony w polu „Kod kreskowy pobranych próbek” więc dogodnie jest wykonać skanowanie kodu kreskowego jako pierwszą czynność obsługi zlecenia). Przy realizacji kolejnych zleceń automatycznie wypełniane jest też pole „Miejsce pobrania próbek”, gdzie wybierana jest ostatnio używana pozycja. Data i godzina pobrania próbek są automatycznie wypełniane datą i godziną bieżącą. Jeżeli zlecone badania wymagają podania dodatkowych danych takich jak:

 • waga pacjenta
 • dobowa zbiórka moczu pacjenta
 • płeć i data urodzenia noworodka

wówczas należy je również wprowadzić do formularza. Przy poszczególnych badaniach znajdują się pola zaznaczenia umożliwiające zaznaczenie badań które nie zostaną zrealizowane w ramach zlecenia lecz zostaną przełożone do realizacji w przyszłości (np. pacjent w trakcie pobierania próbek krwi zemdlał i w związku z czym nie było możliwe pobranie krwi w ilości niezbędnej do wykonania wszystkich badań). Dla niezrealizowanych w ramach zlecenia badań nierefundowanych w płatnościach pacjenta pojawi się nadpłata.

 

Aby przyjąć opłatę za zlecenie należy kliknąć przycisk „Karta pacjenta” i odnotować wpłatę w zakładce „Płatności” lub wskazać pobyt szpitalny w ramach którego mają być rozliczone badania (jeżeli pacjent przebywa w szpitalu i badania diagnostyczne są wykonywane w trakcie pobytu w celu realizacji procesu leczenia, wówczas koszt tych badań może zostać uwzględniony w końcowych kosztach pobytu pacjenta w szpitalu).

Aby wydrukować zlecenie należy kliknąć przycisk „Drukuj zlecenie”.

Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk „Realizuj” (realizacja zlecenia jest możliwa tylko wówczas jeśli nie występują się w nim badania nieopłacone). Po naciśnięciu tego przycisku system informuje stosownym komunikatem o przekazaniu zlecenia do realizacji, formularz zlecenia jest zamykany a na stronie pojawia się wyszukiwarka zleceń umożliwiająca wyszukiwanie i realizację kolejnych zleceń. Jednocześnie zlecenie zmienia stan na „przekazane do realizacji”. Jeżeli w formularzu zlecenia wybrano laboratorium diagnostyczne do którego zlecenia są przekazywane elektronicznie, zlecenie trafia do kolejki do wysłania do laboratorium, jeżeli zaś wybrano przekazanie do laboratorium poza systemem wówczas dalsze działania związane z przesłaniem zlecenia do laboratorium należą do pracownika punktu pobrań. Zlecenia z kolejki są pobierane i wysyłane automatycznie do wskazanego laboratorium za pośrednictwem mechanizmu integracji właściwego dla danego laboratorium.

 

Dla zleceń w stanach innych niż „nowe” również możliwy jest dostęp do formularza danych zlecenia po naciśnięciu przycisku „Przejdź” przy danym zleceniu widocznym w wynikach wyszukiwania.

 

W przypadku zleceń w stanach innych niż „nowe” formularz danych zlecenia prezentowany jest w trybie tylko do odczytu. Pod formularzem zlecenia pojawiają są przyciski „Wyniki”, „Drukuj wyniki” i „Załączniki”.

 

Jeżeli zlecenie nie zostało przekazane do laboratorium drogą elektroniczną ale poza systemem, wówczas kliknięcie przycisku „Wyniki” otwiera w nowym oknie formularz umożliwiający wprowadzenie przez użytkownika wyników badań otrzymanych z laboratorium (otrzymanych poza systemem). Dla każdego badania dostępny jest domyślnie jeden wiersz do wprowadzenia wartości jednego parametru wyniku badania. Aby wprowadzić więcej parametrów należy skorzystać z przycisku „Więcej” przy danym badaniu. Po wprowadzeniu wyników należy zapisać dane klikając na przycisk „Zapisz” (wiersze w których pole „Parametr” nie będzie uzupełnione zostaną zignorowane przy zapisywaniu danych) a następnie zamknąć okno przyciskiem „Zamknij”. Wprowadzenie wyników powoduje, że zlecenie zmienia stan na „zrealizowane”. Dla zleceń w tym stanie przycisk „Wyniki” pod formularzem danych zlecenia pozostaje nadal widoczny i umożliwia wprowadzanie korekt to wyników badań.

 

Jeżeli zlecenie zostało przekazane do laboratorium drogą elektroniczną, wówczas wyniki zlecanych badań są również odbierane drogą elektroniczną (automatycznie) i w momencie odebrania wyników zlecenie zmienia stan na „zrealizowane” a przycisk „Wyniki” umożliwia podgląd odebranych wyników w postaci formularza identycznego jak używany do wprowadzania wyników z tym że wyświetlanego w trybie tylko do odczytu. Wyniki odbierane z laboratoriów korzystających z systemu eLab są ponadto automatycznie zapisywane w formie plików PDF w zakładce „Historia” karty pacjenta. Jeżeli laboratorium wraz z wynikami badań odesłało także dokumenty powiązane z tymi wynikami, wówczas pod przyciskiem "Wyniki" wyświetla się lista odnośników umożliwiających pobranie tych dokumentów.

Wydruk wprowadzonych lub otrzymanych drogą elektroniczną wyników badań można zrealizować klikając przycisk „Drukuj wyniki”.

Możliwe jest także dołączanie wyników badań w postaci załączników (np. skanów). Służy do tego przycisk „Załączniki”. Po kliknięciu tego przycisku w nowym oknie pojawia się formularz umożliwiający dodawanie załączników oraz lista już dodanych załączników z wynikami badań. Przy każdym dodanym załączniku widoczne są przyciski umożliwiające podgląd / zapis na dysk załącznika oraz usunięcie załącznika.

 

Aby dodać nowy załącznik należy wskazać plik z dysku i kliknąć „Zapisz”. Aby zobaczyć / zapisać na dysk załącznik należy kliknąć przycisk „Zobacz” przy danym załączniku. Aby usunąć załącznik należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym załączniku.

Jeżeli zlecenie zostało zrealizowane jedynie częściowo, wówczas istnieje możliwość realizacji badań uprzednio niezrealizowanych jako nowego zlecenia. Po kliknięciu przycisku „Wznów” na liście wyników wyszukiwania przy zrealizowanym częściowo zleceniu, wyświetla się informacja o stanie jego realizacji i możliwości wygenerowania nowego zlecenia. Ponieważ zlecenie może być wystawione tylko na wizycie, więc system generując zlecenie musi wygenerować także wizytę pozostawiając użytkownikowi określenie jedynie jej podstawowych parametrów.

 

Po wprowadzeniu parametrów wizyty i kliknięciu przycisku „Wygeneruj zlecenie” system generuje wizytę wraz ze zleceniem na badania które uprzednio nie zostały zrealizowane. Niezależnie od tego czy dla zlecenia zrealizowanego częściowo było przyznane dofinansowanie czy nie, nowe zlecenie zostanie wygenerowane z cenami nominalnymi (bez dofinansowania) – dofinansowanie dla takiego zlecenia można przyznać ręcznie.

Jeżeli niektóre badania ze zlecenia zrealizowanego wymagają powtórzenia, wówczas po kliknięciu przycisku „Powtórz” widocznego na liście wyników wyszukiwania przy zrealizowanym zleceniu, wyświetla się formularz podstawowych danych zlecenia z możliwością zaznaczenia badań które mają być powtórzone i określenia powodu powtórzenia badań. Przycisk „Powtórz zlecenie” widoczny na dole formularza pozwala wygenerować nowe zlecenie z zaznaczonymi badaniami i bez naliczania dodatkowej opłaty. Ponieważ zlecenie może być wystawione tylko na wizycie, więc system generując zlecenie musi wygenerować także wizytę pozostawiając użytkownikowi określenie jedynie jej podstawowych parametrów, stąd w formularzu znajdują się dodatkowe pola pozwalające na określenie parametrów takiej wizyty.

 

Po zaznaczeniu badań do powtórzenia, wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Powtórz zlecenie” generowane jest nowe zlecenie, które otrzymuje stan „do akceptacji”.

 

Tak jak przy każdym zleceniu, tak też i przy zleceniu do akceptacji widoczny jest przycisk „Przejdź”. Po kliknięciu tego przycisku wyświetla się formularz zlecenia w trybie tylko do odczytu wraz z przyciskami „Akceptuj” i „Odrzuć”. Dla użytkowników nie posiadających uprawnień do akceptacji zleceń przyciski te są nieaktywne, dla osób uprawnionych przyciski są one aktywne.

 

W zależności od decyzji zlecenie należy zaakceptować (klikając przycisk „Akceptuj”) lub odrzucić (klikając przycisk „Odrzuć”). Zlecenia zaakceptowane otrzymują stan „nowe” i są obsługiwane jak opisano wcześniej w niniejszym rozdziale. Zlecenia odrzucone otrzymują stan „odrzucone” i dalsza ich obsługa nie jest możliwa.

Jeżeli zlecenie zostało wysłane do laboratorium, ale laboratorium nie odesłało wyników badań w stosownym czasie, wówczas uprawniony użytkownik może zdecydować o zarzuceniu (przerwaniu) obsługi takiego zlecenia oraz ewentualnym wznowieniu go (wygenerowaniu i wysłaniu nowego identycznego zlecenia). Do tego celu służą przyciski „Zarzuć” oraz „Zarzuć i wznów” odpowiednio przy takim zleceniu.

 

Po kliknięciu przycisku „Zarzuć” wyświetla się monit z prośbą o potwierdzenie zamiaru zarzucenia obsługi zlecenia. Po potwierdzeniu zlecenie zmienia stan na „zarzucone”. Po kliknięciu przycisku „Zarzuć i wznów” wyświetla się informacja o zleceniu i możliwości jego zarzucenia i wygenerowania nowego identycznego zlecenia. Ponieważ zlecenie może być wystawione tylko na wizycie, więc system generując zlecenie musi wygenerować także wizytę pozostawiając użytkownikowi określenie jedynie jej podstawowych parametrów.

 

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „Zarzuć i wznów zlecenie”, zlecenie zmienia stan na „zarzucone” i generowane jest nowe identyczne zlecenie badań.

Jeżeli zachodzi potrzeba utworzenia nowego zlecenia jako kopii zlecenia już istniejącego, należy skorzystać z jednego z przycisków "Kopiuj bieżące" lub "Kopiuj źródłowe". Po kliknięciu jednego z tych przycisków wyświetla się formularz danych zlecenia z listą badań, przy czym jeżeli użyto przycisku "Kopiuj bieżące", wówczas wyświetla się lista badań jakie aktualnie znajdują się w zleceniu (po ewentualnych czynnościach dodawania badań do zlecenia / usuwania badań ze zlecenia wystawionego przez lekarza dokonanych przez pielęgniarkę), a jeżeli użyto przycisku "Kopiuj źródłowe", wówczas wyświetla się lista badań jakie oryginalnie zlecił lekarz wystawiając zlecenie. Ponieważ zlecenie może być wystawione tylko na wizycie, więc system generując kopię zlecenia musi wygenerować także wizytę pozostawiając użytkownikowi określenie jedynie jej podstawowych parametrów.

 

UWAGA! Badania refundowane można kopiować jedynie w sytuacji gdy mają one status "niezrealizowane" i kopiowanie takie można wykonać tylko jeden raz.

Dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia, pod wyszukiwarką zleceń widoczna jest dodatkowo rozwijana lista dni oraz przycisk "Oznacz zlecenia starsze niż podana liczba dni jako niezrealizowane" - po wskazaniu liczby dni i kliknięciu wspomnianego przycisku, wszystkie zlecenia w stanie "nowe" starsze niż podana liczba dni zostaną oznaczone jako "niezrealizowane".

Historia powtarzania badań jest rejestrowana i jest dostępna po kliknięciu przycisku „Historia powtarzania badań” w wyszukiwarce zleceń. Po kliknięciu tego przycisku otwiera się nowe okno z listą ponawianych badań wraz z określeniem powodu ponowienia.

 

W wyszukiwarce zleceń oprócz przycisku wyszukiwania dostępny jest także przycisk „Wydruk zbiorczy”, który umożliwia wydrukowanie zestawienia zleceń zrealizowanych bieżącego dnia w określonej przychodni. Po kliknięciu tego przycisku wyświetla się formularz wyboru przychodni. W formularzu można zaznaczyć także opcję „Uwzględnij ceny” - wówczas na wydruku zbiorczym pojawią się dodatkowo ceny zrealizowanych badań nierefundowanych. Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Wyświetl” wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie (w formacie PDF) i wydrukowanie listy zrealizowanych zleceń. Badania refundowane są na wydruku zbiorczym oznaczone symbolem „(R)”, dla pobrań zewnętrznych zaś, w miejsce godziny pobrania próbek pojawia się symbol „(Z)”.

 

Zestawienia z realizacji badań diagnostycznych są dostępne po kliknięciu przycisku „Zestawienia” w wyszukiwarce zleceń. Wyświetla się wówczas lista możliwych do wygenerowania zestawień z przyciskiem „Wybierz” przy każdym z nich. Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym zestawieniu wyświetla się filtr umożliwiający wprowadzenie ograniczeń dla zestawienia i wygenerowanie zestawienia.

 

Zestawienie ogólne to lista badań zrealizowanych w zadanym okresie przez określone laboratorium ze wskazaniem personelu zlecającego, pacjenta, refundacji i ceny zakupu. Zestawienie jest możliwe do wygenerowania z zastosowaniem następujących kryteriów:

 • okres realizacji badań (od, do)
 • laboratorium wykonujące
 • rodzaj badania
 • NPWZ, imię i nazwisko personelu zlecającego
 • PESEL, data urodzenia, imię i nazwisko pacjenta

Istnieje także możliwość uwzględnienia w zestawieniu badań wysłanych do laboratorium ale jeszcze nie zrealizowanych.

Po wprowadzeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Wyświetl” prezentowana jest lista badań spełniających wskazane kryteria oraz podsumowanie ilościowe i kwotowe badań z podziałem na refundowane i nierefundowane.

 

Pod zestawieniem wyświetla się przycisk „Eksportuj do XLS” umożliwiający pobranie zestawienia w formie pliku XLS.

Zestawienie okresowe to zestawienie ilości i kwot poszczególnych rodzajów badań zrealizowanych w zadanym okresie w podziale na refundowane i nierefundowane. Po wprowadzeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Wyświetl” prezentowana jest lista badań spełniających wskazane kryteria oraz podsumowanie ilościowe i kwotowe badań z podziałem na refundowane i nierefundowane.

 

Pod zestawieniem wyświetla się przycisk „Eksportuj do XLS” umożliwiający pobranie zestawienia w formie pliku XLS.

Zestawienie weryfikacyjne e-Lab to zestawienie rozbieżności pomiędzy pobranym z systemu e-Lab plikiem XLS/XLSX z listą wykonanych badań diagnostycznych a bazą danych systemu jHIS. Po wskazaniu pliku XLS/XLSX i kliknięciu przycisku „Wyświetl” system przetwarza załączony plik i generuje plik wyjściowy o identycznej strukturze ale zawierający jedynie rekordy rozbieżne i wyświetla odnośnik umożliwiający pobranie pliku wyjściowego.