Leki - tworzenie podręcznej listy leków najczęściej przepisywanych

Lista najczęściej przepisywanych leków

Leki - tworzenia podręcznej listy leków najczęściej przepisywanych Funkcjonalność „Leki” z menu „Gabinet” służy do tworzenia podręcznej listy leków ulubionych (najczęściej przepisywanych) przez zalogowanego lekarza. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się widok z dwiema kolumnami. Lewa kolumna to lista wszystkich leków na bazie których lekarz może tworzyć swoją podręczną listę leków ulubionych. Prawa kolumna to lista leków ulubionych zalogowanego lekarza.

W lewej kolumnie domyślnie wyświetlają się wszystkie dostępne leki. Przy każdym leku prezentowane są następujące informacje:

 • nazwa
 • postać
 • opakowanie
 • producent
 • odpłatność
 • czy jest to lek dopuszczony do obrotu
 • czy jest to lek antykoncepcyjny
 • grupa prekursorów
 • kategoria dostępności
 • nazwa międzynarodowa
 • charakterystyka – jeżeli lek posiada charakterystykę wówczas w polu charakterystyki wyświetlany jest przycisk ze strzałką w dół „↓” umożliwiający pobranie pliku PDF z charakterystyką leku
 • zamienniki - przy każdym leku dostępny jest przycisk „Wyświetl”, który pozwala wyświetlić zamienniki dla danego leku

Naciśnięcie przycisku wyświetlania zamienników przy dowolnym leku przełącza widok z listy leków na listę zamienników wybranego leku a lek ten na liście zamienników jest podświetlony na żółto. W górnej części kolumny wyświetla się dodatkowo informacja o tym jakiego leku zamienniki są aktualnie wyświetlane a przy tej informacji niebieski znak „×”. Kliknięcie znaku „×” kończy wyświetlanie zamienników i przywraca poprzedni widok leków.

Listę leków wyświetlanych w lewej kolumnie można zawężać wpisując fragment nazwy, postaci, opakowania, producenta, nazwy międzynarodowej w polach widocznych w dolnej części kolumny i/lub wybierając odpowiednie wartości z list rozwijanych również widocznych w dolnej części kolumny. Przy wpisywaniu fragmentu nazwy, postaci, opakowania, producenta, nazwy międzynarodowej i/lub wybieraniu wartości z list rozwijanych system automatycznie wyświetli tylko leki spełniające zadane kryteria. Aby dodać lek do listy leków ulubionych należy najechać kursorem myszy na dany lek (w lewej kolumnie), wcisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk przeciągnąć kursor do prawej kolumny po czym zwolnić lewy przycisk myszy. W ten sposób lek zostanie przeniesiony z lewej do prawej kolumny, czyli trafi na listę leków ulubionych. Przy lekach w lewej kolumnie widoczne są pola umożliwiające zaznaczanie leków. Służą one do tego aby możliwe było dodawanie wielu leków na raz do listy leków ulubionych. Aby do listy leków ulubionych dodać kilka leków na raz wystarczy je zaznaczyć w lewej kolumnie, najechać kursorem myszy na którykolwiek z tych leków, wcisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk przeciągnąć kursor do prawej kolumny po czym zwolnić lewy przycisk myszy. W ten sposób leki zostaną przeniesione z lewej do prawej kolumny, czyli trafią na listę leków ulubionych. Nad listą leków w lewej kolumnie również jest widoczne pole zaznaczenia służące do zaznaczania/odznaczania w szybki sposób wszystkich widocznych leków. Klikając z kolei na nagłówki kolumn nad listą leków można posortować je alfabetycznie względem danej kolumny (kolejne kliknięcia zmieniają kolejność sortowania z rosnącej na malejącą i odwrotnie). W górnej części lewej kolumny widoczny jest ponadto panel nawigacyjny umożliwiający zmianę ilości leków widocznych na jednym ekranie jak również przełączanie się pomiędzy kolejnymi ekranami jeśli leki nie mieszczą się na jednym.

W prawej kolumnie widoczna jest lista leków ulubionych lekarza. Przy każdym leku dostępny jest przycisk ze znakiem „-” umożliwiający usunięcie leku z listy leków ulubionych. Przy wszystkich lekach widoczne są też pola umożliwiające zaznaczanie leków. Służą one do tego aby możliwe było usuwanie wielu leków na raz z listy leków ulubionych. Po zaznaczeniu przynajmniej jednego leku w dolnej części prawej kolumny pojawia się przycisk „Usuń zaznaczone” umożliwiający usunięcie wszystkich zaznaczonych leków z listy leków ulubionych. Nad listą leków w prawej kolumnie również jest widoczne pole zaznaczenia służące do zaznaczania/odznaczania w szybki sposób wszystkich widocznych leków. Kolejność leków w prawej kolumnie można zmieniać na zasadzie przeciągania i upuszczania. Aby przesunąć lek w prawej kolumnie w inne miejsce należy najechać kursorem myszy na dany lek, wcisnąć lewy przycisk myszy i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk przeciągnąć kursor w inne miejsce prawej kolumny po czym zwolnić lewy przycisk myszy a lek zostanie przeniesiony we wskazane miejsce. Przy każdym leku dostępny jest też przycisk ze znakiem ołówka otwierający nowe okno z formularzem definiowania dawkowania. Zdefiniowane dawkowanie przyspiesza później przepisywanie leków na e-receptę. Dawkowanie może być określane na jeden z dwóch sposobów: opisowo lub w formie schematu. W oknie definiowania dawkowania dla obu tych sposobów istnieją dedykowane zakładki. W definicji schematu dawkowania należy podać liczbę dni przyjmowania leku i zdefiniować co najmniej jeden wiersz określający sposób dawkowania (domyślnie wyświetla się jeden taki wiersz). Dawkowanie może być określone na jeden z trzech sposobów: przyjmowanie określonej dawki leku co określony czas, przyjmowanie określonej dawki leku określoną ilość razy na dobę, przyjmowanie określonej dawki leku w określonych porach dnia. W wierszu schematu dawkowania widoczne są pola dla wszystkich trzech wymienionych sposobów dawkowania, jednak wypełnić należy pola tylko dla jednego z nich. Jeżeli schemat dawkowania w trakcie kuracji się zmienia (np. pacjent ma przyjmować 2 tabletki raz na dobę przez 5 dni a następnie 1 tabletkę raz na dobę przez kolejne 3 dni), wówczas należy wprowadzić więcej wierszy określających sposoby dawkowania zachowując przy tym ich prawidłową kolejność. W tym celu należy skorzystać z niebieskiego przycisku "Więcej" - każde jego kliknięcie powoduje wyświetlenie kolejnego wiersza do określenia sposobu dawkowania do zastosowania w dalszej kolejności. Wiersze puste zostaną zignorowane przy zapisywaniu danych. W przypadku wypełniania więcej niż jednego wiersza dawkowania należy wskazać ile razy pacjent ma powtórzyć przyjmowanie leku według podanego schematu (np. "przyjmować 2 tabletki raz na dobę przez 5 dni" oznacza że liczba powtórzeń przyjmowania 2 tabletek raz na dobę to 5). W przypadku wypełniania dawkowania z przyjmowaniem leku w określonych porach dnia, nawet jeśli definiowany jest tylko jeden wiersz schematu dawkowania, również należy wskazać ile razy pacjent ma powtórzyć przyjmowanie leku według podanego schematu (jeśli definiowany jest tylko jeden wiersz schematu dawkowania to ilość powtórzeń powinna być tożsama z ilością dni kuracji). Jeżeli zachodzi potrzeba zdefiniowania całego schematu dawkowania od nowa, należy kliknąć czerwony przycisk "Wyczyść" aby wyczyścić całą zawartość formularza definiowania schematu dawkowania. Po zakończeniu definiowania schematu dawkowania, wprowadzoną definicję należy zapisać klikając zielony przycisk "Zapisz".