Użytkownicy - dodawanie i modyfikacja

Użytkownicy - definicja użytkowników

Administrator systemu ma możliwość zarządzania użytkownikami posiadającymi dostęp do systemu: dodawania nowych użytkowników, modyfikacji danych użytkowników oraz blokowania/odblokowywania dostępu użytkowników do systemu. Usuwanie użytkowników nie jest możliwe.

Do zarządzania użytkownikami służy funkcjonalność „Użytkownicy” w menu „Administracja”. Na stronie głównej funkcjonalności zarządzania użytkownikami widoczna jest wyszukiwarka użytkowników oraz przycisk dodawania nowego użytkownika. Wyszukiwanie użytkowników jest możliwe według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

  • imię – imię lub początek imienia użytkownika; wielkość liter nie ma znaczenia
  • nazwisko – nazwisko lub początek nazwiska użytkownika; wielkość liter nie ma znaczenia
  • login – login lub początek loginu użytkownika; wielkość liter nie ma znaczenia
  • status – status użytkownika (aktywny lub zablokowany)
  • rola – rola jaką posiada użytkownik
  • jednostka – jednostka administracyjna użytkownika

Po wprowadzeniu kryteriów i naciśnięciu przycisku szukaj wyświetla się pod wyszukiwarką lista użytkowników spełniających kryteria wyszukiwania. Przy każdym użytkowniku na liście widoczny jest przycisk „Edytuj” umożliwiający przejście do edycji danych użytkownika.

Aby dodać nowego użytkownika należy nacisnąć przycisk „Dodaj nowego użytkownika” pod wyszukiwarką użytkowników. Wyświetli się wówczas formularz dodawania użytkownika. Każdy użytkownik musi posiadać unikalny login oraz hasło spełniające następujące wymogi polityki bezpieczeństwa:

  • hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków
  • hasło musi zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne
  • hasło musi różnić się od ostatnio używanego hasła co najmniej trzema znakami
  • hasło musi różnić się od każdego z trzech ostatnio używanych haseł co najmniej jednym znakiem

Jeżeli dla tworzonego użytkownika zostanie wskazany status „aktywny” wówczas będzie on mógł się zalogować do systemu, w przeciwnym przypadku nie będzie miał dostępu do systemu do momentu odblokowania jego konta przez administratora. Jeżeli dla tworzonego użytkownika zostanie zaznaczone wymaganie okresowej zmiany hasła wówczas co 30 dni system będzie wymuszał dla takiego użytkownika ustawową zmianę hasła. Jeżeli dla tworzonego użytkownika zostaną określone godziny dopuszczalnego logowania, wówczas będzie on mógł się zalogować do systemu jedynie w podanych godzinach. Użytkownik może posiadać jedną lub więcej ról. Aby zaznaczyć więcej niż jedną rolę należy wcisnąć na klawiaturze przycisk Ctrl a następnie klikając myszą na nazwach ról zaznaczyć właściwe role przytrzymując wciśnięty przycisk Ctrl. Dla użytkownika należy wskazać przychodnię w której pracuje oraz przychodnie do których ma mieć dostęp (przy umawianiu wizyt, kodowaniu wizyt i zarządzaniu usługami). Jeżeli użytkownik ma mieć dostęp do więcej niż jednej przychodni należy wcisnąć na klawiaturze przycisk Ctrl a następnie klikając myszą na nazwach ról zaznaczyć właściwe role przytrzymując wciśnięty przycisk Ctrl.

Jeżeli użytkownik jest personelem wówczas należy powiązać go z odpowiednią osobą z personelu medycznego, przy czym należy pamiętać, że nie ma możliwości aby ta sama osoba z personelu medycznego miała więcej niż jedno konto w systemie oraz że po ustawieniu skojarzenia użytkownika z personelem i umówieniu pierwszej wizyty do tego personelu nie będzie już możliwości zmiany tego skojarzenia! (Gdyby zmiana skojarzenia użytkownika z personelem była możliwa, wówczas mogłoby dojść do sytuacji, w której użytkownik po takiej zmianie mógłby edytować historię chorób zapisaną przez inny personel.) Możliwe jest także wskazanie strony startowej użytkownika, czyli pierwszej strony jaka będzie się otwierać po zalogowaniu przez użytkownika do systemu. Istnieje także możliwość wprowadzenia czterocyfrowego PIN-u użytkownika, który znajduje zastosowanie przy logowaniu do funkcjonalności mobilnych (funkcjonalność rejestracji zdarzeń przez personel ZOL za pośrednictwem urządzeń mobilnych).

W danych użytkownika istnieje także pole "Szybkie powiadomienia". Aktualnie obsługiwany jest jeden rodzaj takich powiadomień: "powiadomienie o zamknięciu wizyty wymagającej dopłaty". Jeżeli zdarzy się sytuacja, że lekarz zamykając wizytę wskaże w cenniku dodatkową usługę, za którą pacjent po wizycie powinien dopłacić, wówczas użytkownikowi, który ma w swoich danych zaznaczone otrzymywanie powiadomień o zamknięciu wizyty wymagającej dopłaty, wyświetli się powiadomienie na wysuwanym czerwonym panelu z lewej strony okna przeglądarki. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie pracownikom rejestracji "przechwycenia" pacjenta wychodzącego z gabinetu lekarskiego, żeby ten uregulował płatność. Powiadomienie jest widoczne na panelu przez 5 minut, potem znika. Panel powiadomień nie blokuje użytkownikowi bieżącej pracy a wyświetla się niezależnie od funkcjonalności systemu jHIS, z jakiej użytkownik w danym momencie korzysta za wyjątkiem okien typu popup. Panel z powiadomieniami można w dowolnym momencie wysuwać najeżdżając na niego kursorem myszy i chować zjeżdżając z niego kursorem myszy.

Aby zmodyfikować, zablokować lub odblokować konto użytkownika należy nacisnąć przycisk „Edytuj” przy właściwym użytkowniku na liście użytkowników (w wynikach wyszukiwania) pod wyszukiwarką. Wyświetli się wówczas formularz edycji danych użytkownika o strukturze identycznej jak formularz dodawania nowego użytkownika. Aby zmienić użytkownikowi hasło należy dwukrotnie wprowadzić nowe hasło w polach „Hasło” i „Powtórz hasło” (pozostawienie tych pól pustych oznacza, że w momencie zapisu danych użytkownika hasło nie zostanie zmienione, użytkownik będzie korzystał z dotychczasowego hasła). Aby zablokować / odblokować użytkownika należy wprowadzić zmianę w polu „Status”. Nadanie odebranie użytkownikowi ról nie jest widoczne (skuteczne) dla zalogowanych użytkowników – staje się skuteczne w momencie rozpoczęcia nowej sesji (po ponownym zalogowaniu do systemu) przez danego użytkownika. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać naciskając przycisk „Uaktualnij”.

Użytkownicy nie posiadający roli administratora systemu ale posiadający pozwalający na zarządzanie użytkownikami o uprawnieniach nie szerszych niż własne również mają możliwość korzystania z niniejszej funkcjonalności ale w ograniczonym zakresie. Mogą oni zarządzać wyłącznie użytkownikami posiadającymi identyczne role jak zalogowany użytkownik oraz użytkownikami posiadającymi role podrzędne w stosunku do ról zalogowanego użytkownika a także użytkownikami nie posiadającymi żadnych ról.

W systemie istnieje możliwość rejestrowania odręcznych podpisów użytkowników. Aby zarejestrować podpis użytkownika należy w formularzu edycji danych użytkownika kliknąć przycisk "Zażądaj podpisu lub jego aktualizacji". Wygenerowane zostanie wówczas żądanie podpisu. Obsłużyć je można zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale „Konto” w podrozdziale „Podpisywanie dokumentów”. Zarejestrowany podpis wyświetla się w formie obrazka w formularzu danych użytkownika i jest automatycznie nanoszony na odpowiednie dokumenty obsługiwane przez system.