Termometry

Termometry

W systemie jHIS zostały zaimplementowane mechanizmy odczytywania temperatury z termometrów internetowych (aktualnie obsługiwane są termometry TME). Rejestracja temperatury odbywa się automatycznie co 30 sekund. Funkcjonalność „Termometry” z menu „Administracja” pozwala na zarządzanie termometrami podlegającymi monitorowaniu. Po wybraniu tej funkcjonalności pojawia się lista monitorowanych termometrów a przy każdym z nich przyciski

  • Monitoruj - umożliwia podgląd zmian temperatury rejestrowanej przez termometr w ciągu ostatniej godziny
  • Edytuj - umożliwia modyfikację danych termometru
  • Usuń - umożliwia usunięcie termometru.
  • Raport miesięczny – umożliwia wygenerowanie raportu w formie wykresu zmian temperatury w okresie dowolnie wybranego miesiąca
  • Raport dzienny – umożliwia wygenerowanie raportu w formie zestawienia w pliku PDF pomiarów temperatury w wybranym dniu w określonym przedziale godzinowym

Pod listą termometrów dostępny jest przycisk „Dodaj” umożliwiający dodanie nowego termometru.

Po kliknięciu przycisku „Monitoruj” wyświetla się wykres zmian temperatury w czasie w ciągu ostatniej godziny.

Po kliknięciu przycisku „Dodaj”, „Edytuj” lub „Usuń” wyświetla się formularz danych termometru (w przypadku przycisku dodawania jest no pusty, w przypadku edycji jest wypełniony danymi termometru, które można zmodyfikować, zaś w przypadku usuwania jest wypełniony danymi termometru i wyświetlony w trybie tylko do odczytu).

W formularzu należy obowiązkowo podać nazwę termometru (wskazującą na jego lokalizację) i wskazać model. Jeżeli podany zostanie adres IP lub host lub host i port wówczas termometr będzie automatycznie monitorowany (o ile nie zaznaczono pola „”Wstrzymaj monitorowanie”) a zarejestrowane przezeń temperatury będą zapisywane w bazie danych systemu. Jeżeli zostanie określona temperatura graniczna minimalna, wówczas spadek temperatury poniżej tego progu będzie skutkował wysłaniem powiadomienia na podane numery telefonów komórkowych. Jeżeli został określony czas zwłoki przy przekroczeniu minimalnej temperatury granicznej, wówczas powiadomienie będzie wysyłane jeżeli spadek temperatury poniżej progu będzie się utrzymywał przez taki właśnie czas. Jeżeli nie został określony czas zwłoki przy przekroczeniu minimalnej temperatury granicznej lub czas ten został określony jako zerowy, wówczas powiadomienie będzie wysyłane niezwłocznie po zanotowaniu spadku temperatury poniżej progu. Jeżeli zostanie określona temperatura graniczna maksymalna, wówczas wzrost temperatury powyżej tego progu będzie skutkował wysłaniem powiadomienia na podane numery telefonów komórkowych. Jeżeli został określony czas zwłoki przy przekroczeniu maksymalnej temperatury granicznej, wówczas powiadomienie będzie wysyłane jeżeli wzrost temperatury powyżej progu będzie się utrzymywał przez taki właśnie czas. Jeżeli nie został określony czas zwłoki przy przekroczeniu maksymalnej temperatury granicznej lub czas ten został określony jako zerowy, wówczas powiadomienie będzie wysyłane niezwłocznie po zanotowaniu wzrostu temperatury powyżej progu. Ponadto jeżeli próba odczytania temperatury z termometru nie powiedzie się tyle razy z kolei ile wskazano w polu „Liczba kolejnych braków odpowiedzi wskazujących na awarię”, wówczas wysyłane jest powiadomienie o awarii zasilania/sieci/termometru.

Po kliknięciu przycisku „Raport miesięczny” wyświetla się formularz z listą okresów w których termometr był monitorowany. Po wybraniu okresu i kliknięciu przycisku „Generuj” pod formularzem pojawia się odnośnik, którego kliknięcie pozwala pobrać i wydrukować raport w formie pliku PDF z wykresem zmian temperatury w okresie wybranego miesiąca i tabelarycznym zestawieniem pomiarów temperatury każdego dnia danego miesiąca o godzinie 08:00 i o godzinie 17:30.

Po kliknięciu przycisku „Raport dzienny” wyświetla się formularz generowania raportu. Po wybraniu dnia oraz ewentualnie wskazaniu zakresu godzin i żądania filtrowania pików i kliknięciu przycisku „Generuj” pod formularzem pojawia się odnośnik, którego kliknięcie pozwala pobrać i wydrukować raport w formie pliku PDF z zestawieniem pomiarów temperatury w zadanym czasie. Jeżeli włączono filtrowanie pików, wówczas pomiary dla których nie udało się odczytać wartości z termometru oraz pomiary o wartościach fizycznie nieosiągalnych są pomijane w zestawieniu.