Usługi komercyjne

Usługi komercyjne

Słownik usług komercyjnych definiuje listę usług świadczonych odpłatnie przez zakład opieki zdrowotnej. Po wybraniu funkcjonalności „Usługi komercyjne” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” wyświetlana jest lista zdefiniowanych usług, a przy każdej z nich przyciski umożliwiające edycję lub usunięcie. Poniżej listy dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie nowej usługi.

Każdy ze wspomnianych przycisków prowadzi do formularza danych usługi, w którym określa się jej nazwę, kod PKWiU oraz jednostkę miary, używane przy wystawianiu faktur za realizację usługi. Jeżeli w konfiguracji aplikacji została ustawiona uproszczona wersja modułu rehabilitacyjnego z automatycznym obliczaniem cen za zabiegi (patrz opis w podrozdziale „Konfiguracja”) wówczas dla każdej z usług świadczonych w poradniach rehabilitacyjnych należy wskazać jakiemu zabiegowi z katalogu świadczeń rehabilitacyjnych odpowiada dana usługa komercyjna co jest niezbędne do automatycznego określenia ceny zabiegu rehabilitacyjnego. Jeżeli usługa komercyjna jest tożsama z badaniem diagnostycznym wówczas należy wskazać odpowiadające jej badanie diagnostyczne (realizacja takiej usługi podczas wizyty spowoduje wliczenie ceny usługi do ceny wizyty oraz spowoduje wygenerowanie zlecenia na odpowiadające jej badanie diagnostyczne ale już bez naliczania opłaty za to badanie). Jeżeli włączone są mechanizmy integracji systemu jHIS z serwisem ZnanyLekarz i dana usługa funkcjonuje w serwisie ZnanyLekarz, wówczas w polu „Usługa z serwisu ZnanyLekarz” należy wskazać usługę odpowiadającą danej w serwisie ZnanyLekarz. Dla usługi istnieje także możliwość określenia zasobów niezbędnych do jej realizacji. Dla każdego zasobu należy określić minimalną i maksymalną liczbę sztuk wymaganych do realizacji usługi. Domyślnie wyświetlany jest jeden wiersz z polami umożliwiającymi wprowadzenie jednego zasobu. Aby wprowadzić więcej zasobów należy skorzystać z przycisku „Więcej”, którego każde kolejne kliknięcie spowoduje wyświetlenie kolejnego wiersza z polami do wprowadzenia kolejnego zasobu. Wiersze, w których wszystkie pola przeznaczone do wprowadzenia danych zasobu zostaną pozostawione puste, zostaną zignorowane przy zapisywaniu danych.

UWAGA!

Zdefiniowanie zasobów niezbędnych do realizacji usługi spowoduje, że lekarz w celu zamknięcia wizyty komercyjnej będzie musiał wskazać odpowiednie zasoby a żeby mógł to zrobić zasoby te będą musiały być wprowadzone wcześniej na stan magazynowy.

Po wypełnieniu formularza lub wprowadzeniu zmian do formularza dane należy zatwierdzić przyciskiem.