Media

Media

Funkcjonalność „Media” z podmenu „Portal” w menu „Administracja” służy do zarządzania mediami zamieszczanymi w treściach wyświetlanych w portalu internetowym dla pacjentów i w portalu internetowym dla instytucji. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się manager plików zalogowanego użytkownika. Manager pozwala na poruszanie się po strukturze katalogowej i przeglądanie zawartości katalogów oraz dodawanie, zmienianie nazw, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie katalogów i plików. Nad managerem widoczna jest informacja o ilości zajętego i dostępnego miejsca na pliki. Manager składa się z dwóch paneli – lewego i prawego. W każdym z nich wyświetlona jest zawartość wirtualnego katalogu domowego zalogowanego użytkownika. W górnej części każdego panelu widoczna jest ścieżka dostępu do aktualnie wyświetlanego w danym panelu katalogu – klikając w nazwy katalogów w ścieżce można w szybki sposób przechodzić do tych katalogów w celu wyświetlenia ich zawartości. Poniżej ścieżki widoczny jest nagłówek tabeli prezentującej zawartość aktualnie wyświetlanego katalogu – przez klikanie na napisach „Nazwa”, „Rozszerzenie”, „Rozmiar” widocznych w tym nagłówku można zmieniać kolejność wyświetlania zawartości katalogu w kolejności według nazw, rozszerzeń lub rozmiarów a klikając na danym napisie kolejny niż raz można przełączać pomiędzy kolejnością rosnącą a malejącą. Domyślna kolejność wyświetlania jest według nazwy rosnąco. Dla porządku katalogi są zawsze wyświetlane przed plikami. Kliknięcie na nazwie katalogu w którymkolwiek panelu pozwala wyświetlić zawartość tego katalogu w danym panelu. We wszystkich podkatalogach widoczna jest pozycja „[..]”, której kliknięcie pozwala na wyświetlenie zawartości katalogu nadrzędnego (katalogu w którym dany podkatalog się znajduje). Kliknięcie na nazwie pliku pozwala otworzyć dany plik lub zapisać go na dysk komputera. W dolnej części każdego panelu widoczne są przyciski umożliwiające wykonywanie operacji dodawania, zmieniania nazw, kopiowania, przenoszenia i usuwania katalogów i plików.

Aby dodać nowy katalog należy w dowolnym panelu przejść do katalogu w którym nowy katalog ma być utworzony a następnie kliknąć przycisk „Dodaj katalog” widoczny na dole danego panelu. Pojawi się wówczas okienko z prośbą o podanie nazwy katalogu. Po jej wprowadzeniu i potwierdzeniu w danym panelu pojawi się nowy katalog.

Aby dodać nowy plik należy w dowolnym panelu przejść do katalogu w którym nowy katalog ma być utworzony, następnie kliknąć przycisk „Przeglądaj” widoczny na dole danego panelu i wskazać plik na dysku komputera po czym kliknąć przycisk „Dodaj plik” widoczny obok. W danym panelu pojawi się wówczas nowy plik.

Aby zmienić nazwę katalogu/pliku należy kliknąć ikonkę ołówka przy nazwie katalogu/pliku. Pojawi się wówczas okienko z prośbą o podanie nowej nazwy (domyślnie wypełnione aktualną nazwą). Po wprowadzeniu nowej nazwy i potwierdzeniu nazwa katalogu/pliku zostanie zmieniona.

Aby skopiować katalogi/pliki należy w jednym z paneli zaznaczyć te, które mają być skopiowane (służą do tego pola zaznaczenia widoczne przed ikonkami katalogów/plików) a w drugim z paneli przejść do katalogu do którego zaznaczone katalogi/pliki mają być skopiowane. Następnie w pierwszym z paneli należy kliknąć przycisk „Kopiuj zaznaczone” i po potwierdzeniu zaznaczone katalogi (wraz z zawartością) i zaznaczone pliki zostaną skopiowane do katalogu widocznego w drugi panelu.

Aby przenieść katalogi/pliki należy w jednym z paneli zaznaczyć te, które mają być przeniesione (służą do tego pola zaznaczenia widoczne przed ikonkami katalogów/plików) a w drugim z paneli przejść do katalogu do którego zaznaczone katalogi/pliki mają być przeniesione. Następnie w pierwszym z paneli należy kliknąć przycisk „Przenieś zaznaczone” i po potwierdzeniu zaznaczone katalogi (wraz z zawartością) i zaznaczone pliki zostaną przeniesione do katalogu widocznego w drugi panelu.

Aby usunąć katalogi/pliki należy w dowolnym z paneli zaznaczyć te, które mają być usunięte (służą do tego pola zaznaczenia widoczne przed ikonkami katalogów/plików) a następnie kliknąć przycisk „Usuń zaznaczone” widoczny na dole danego panelu. Pojawi się wówczas okienko z prośbą o potwierdzenie zamiaru. Po potwierdzeniu zaznaczone katalogi (wraz z zawartymi w nich podkatalogami i plikami) oraz pliki zostaną usunięte i znikną z panelu.