Nemo-Q

Nemo-Q

System jHIS jest przygotowany do współpracy z systemem kolejkowym Nemo-Q. Możliwa jest współpraca jednocześnie z wieloma instancjami systemu kolejkowego (np. jeżeli system jHIS działa w zakładzie opieki zdrowotnej posiadającym kilka placówek a w każdej placówce działa osobny system kolejkowy Nemo-Q). Funkcjonalność „Nemo-Q” z menu „Administracja” służy do konfigurowania dostępu do poszczególnych instancji systemu kolejkowego. Po wybraniu tej funkcjonalności pojawia się lista zdefiniowanych już instancji systemów kolejkowych (o ile jakiekolwiek zostały już zdefiniowane), a przy każdym z nich przyciski:

  • Testuj – sprawdza czy połączenie z systemem kolejkowym jest fizycznie możliwe
  • Status – wyświetla statystyki z systemu kolejkowego (dostępność przycisku zależy od konfiguracji systemu Nemo-Q)
  • Edytuj – wyświetla formularz edycji instancji systemu kolejkowego
  • Usuń – wyświetla formularz usuwania instancji systemu kolejkowego

Pod listą wyświetla się przycisk „Dodaj” wyświetlający formularz dodawania nowej instancji systemu kolejkowego.

Aby dodać nową instancję systemu kolejkowego należy skorzystać z przycisku „Dodaj”. Po jego naciśnięciu wyświetli się formularz dodawania nowej instancji systemu kolejkowego, który należy wypełnić i zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”. Nazwa instancji będzie typowo nazwą lokalizacji.

Po dodaniu nowego systemu kolejkowego formularz danych systemu przełącza się automatycznie w tryb jego edycji aby możliwe było wprowadzenie stanowisk funkcjonujących w danym systemie kolejkowym.

Klikając przycisk „Dodaj stanowisko” system poprosi o podanie numeru stanowiska a następnie o podanie wirtualnego numeru stanowiska. Po ich wprowadzeniu pod formularzem danych systemu kolejkowego pojawią się dane dodanego stanowiska. Można dodać dowolną liczbę stanowisk, jednak należy mieć na uwadze, że muszą one odpowiadać stanowiskom skonfigurowanym w systemie Nemo-Q.

Jeżeli zachodzi potrzeba zmodyfikowania danych systemu kolejkowego lub któregokolwiek ze stanowisk należy w formularzu wprowadzić zmiany i zatwierdzić je przyciskiem „Uaktualnij”. Jeżeli zachodzi potrzeba usunięcia stanowiska lub stanowisk należy zaznaczyć przy tych stanowiskach checkbox w kolumnie „Do usunięcia” i zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij”.

Aby zmodyfikować dane istniejącej instancji systemu kolejkowego należy na liście instancji systemu kolejkowego kliknąć przy właściwej instancji przycisk „Edytuj”. Wyświetli się wówczas formularz edycji identyczny jak opisano powyżej.

Aby usunąć instancję systemu kolejkowego należy na liście instancji systemu kolejkowego kliknąć przy właściwej instancji przycisk „Usuń”. Wyświetli się wówczas formularz danych instancji systemu kolejkowego w trybie tylko do odczytu – kliknięcie przycisku „Usuń” pod tym formularzem zatwierdza usunięcie danej instancji systemu kolejkowego.

Po dodaniu nowej instancji systemu kolejkowego lub zmodyfikowaniu istniejącej instancji należy dla pewności sprawdzić jej dostępność. W tym celu należy skorzystać z przycisku „Testuj” przy właściwej instancji na liście wszystkich instancji. Po jego naciśnięciu system jHIS próbuje nawiązać połączenie z danym adresem IP na danym porcie oraz sprawdzić czy adres WSDL jest dostępny po czym wyświetla stosowny komunikat o dostępności lub niedostępności danej instancji systemu kolejkowego.

Jeżeli system jHIS zgłosi, że dana instancja systemu kolejkowego jest niedostępna oznacza to, że albo błędnie zostały wprowadzone dane tej instancji (wobec czego należy je poprawić) albo system kolejkowy nie został prawidłowo skonfigurowany (co należy poprawić w systemie kolejkowym Nemo-Q).

Aby wyświetlić statystyki dla danej instancji systemu kolejkowego należy skorzystać z przycisku „Status” przy właściwej instancji na liście wszystkich instancji. Po jego naciśnięciu wyświetlane są odpowiednie statystyki (o ile został zdefiniowany dla danej instancji adres WSDL usługi sieciowej NQWSSuprvs).

W statystykach dla każdego rodzaju biletu istniejącego w systemie kolejkowym wyświetlane są następujące informacje:

  • numer ostatnio przywołanego biletu danego typu
  • liczba otwartych stanowisk (obsługujących pacjentów w danej chwili) zdolnych do obsługi pacjentów z biletami danego typu
  • liczba biletów (pacjentów) obsłużonych w kolejce głównej
  • liczba biletów (pacjentów) oczekujących w kolejce głównej
  • najdłuższy czas oczekiwania biletu (pacjenta) w kolejce głównej