Wyświetlacze

Wyświetlacze

Funkcjonalność "Wyświetlacze" z podmenu "jHQ" w menu "Administracja" służy do definiowania zawartości wyświetlaczy działających w ramach systemu kolejkowego jHQ™. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych wyświetlaczy a przy każdym z nich przyciski "Testuj" (w takich wersjach językowych jak interfejs użytkownika systemu jHIS™), "Edytuj" i "Usuń". Przy każdym wyświetlaczu prezentowany jest ponadto odnośnik, który należy skopiować i umieścić w oknie przeglądarki na urządzeniu obsługującym dany wyświetlacz. Pod listą wyświetlaczy wyświetla się przycisk "Dodaj".

Aby dodać nowy wyświetlacz należy kliknąć przycisk "Dodaj". Wyświetli się wówczas formularz dodawania wyświetlacza gdzie należy wprowadzić jego nazwę, wskazać sposób wyświetlania list pacjentów zapisanych do gabinetów, zdefiniować kolory używane do wyświetlania różnych treści (domyślne kolory są wstępnie wprowadzone) i kliknąć przycisk "Dodaj".

Po kliknięciu przycisku "Dodaj" system automatycznie przełączy się w tryb edycji zawartości wyświetlacza, gdzie oprócz danych jakie były dostępne w formularzu dodawania wyświetlacza widoczna jest sekcja do definiowania ekranów prezentowanych na wyświetlaczu. Dla każdego wyświetlacza można zdefiniować jeden lub więcej ekranów. Na definicję ekranu składa się jego zawartość i czas wyświetlania/odświeżania. Jeżeli dla jednego wyświetlacza zostanie zdefiniowany jeden ekran wówczas będzie się on wyświetlał stale przy czym widok będzie odświeżany co podany czas. Odświeżanie ma na celu aktualizację treści ekranu np. ekrany prezentujące numery przywoływanych biletów czy listy pacjentów zapisanych do gabinetu muszą być odświeżane jako że numery przywoływanych biletów i statusy pacjentów zmieniają się w czasie wobec czego zawartość takich ekranów musi być odświeżana (aktualizowana). W przypadku ekranów wyświetlających przyciski do drukowania biletów czy slajdy informacyjne odświeżanie jest zbyteczne - w takich przypadkach należy podać czas dostatecznie długi aby odświeżanie nie następowało.

Aby dodać nowy ekran należy kliknąć zielony przycisk "+". Otworzy się wówczas nowe okno z formularzem dodawania ekranu, w którym należy wskazać zawartość ekranu, określić czas jego wyświetlania/odświeżania w sekundach i zapisać dane klikając przycisk "Dodaj".

Aby usunąć ekran należy kliknąć czerwony przycisk "×" i potwierdzić zamiar klikając przycisk "OK" w okienku z prośbą o potwierdzenie.

Jeżeli dla wyświetlacza zdefiniowano kilka ekranów wówczas kolejność ich wyświetlania można zmieniać przesuwając je poprzez klikanie niebieskich przycisków z symbolami strzałek w górę lub w dół.

Zawartość i czasy dla już wprowadzonych ekranów można modyfikować w sekcji "Ekrany" formularza danych wyświetlacza pamiętając o tym aby po wprowadzeniu modyfikacji zapisać je klikając przycisk "Uaktualnij".

Aby sprawdzić jak wygląda zawartość wyświetlacza należy kliknąć przycisk "Testuj" przy danym wyświetlaczu na liście. Otworzy się wówczas w nowym oknie aktualna zawartość wyświetlacza. W przypadku slajdów informacyjnych grafika jest wyświetlana na środku ekranu. Jeżeli rozmiar obrazu jest większy niż rozmiar ekranu wówczas obraz jest automatycznie skalowany tak aby mieścił się na ekranie. Jeżeli obraz nie zajmuje całego ekranu wówczas pozostała część ekranu jest wypełniona kolorem tła zdefiniowanym dla slajdu.

W przypadku godzin pracy personelu w gabinecie na ekranie prezentowane są dla każdej osoby przyjmującej w dniu dzisiejszym w danym gabinecie godziny przyjęć wraz ze wskazaniem poradni w ramach której przyjęcia w danych godzinach w danym gabinecie się odbywają. Wielkość czcionki do prezentacji godzin przyjęć jest dobierana automatycznie w taki sposób aby informacja o godzinach pracy wypełniała jak największą przestrzeń na ekranie w całości się na nim mieszcząc.

W przypadku listy pacjentów zapisanych do gabinetu na ekranie prezentowane się statusy przyjęć, godziny wizyt i personalia pacjentów zapisanych na wizyty a pod listą pacjentów znajdują się objaśnienia oznaczeń poszczególnych statusów przyjęć. Statusy przyjęć mają formę ikonek różniących się symbolem i kolorem tła. Istnieją następujące statusy przyjęć:

  • nie stawił się - pacjent nie stawił się na wizytę i wizyta została oznaczona jako "niezrealizowana"
  • obsłużony - pacjent stawił się na wizytę, został przyjęty i wizyta została oznaczona jako "zrealizowana"
  • w gabinecie - pacjent aktualnie przebywa w gabinecie, trwa jego wizyta
  • oczekuje - pacjent oczekuje (lub powinien oczekiwać) na wizytę przed gabinetem
  • prosimy o zgłoszenie do rejestracji - pacjent nie dopełnił wszystkich wymaganych formalności w związku z czym przed wizytą powinien udać się do rejestracji celem uzupełnienia
  • prosimy o wejście do gabinetu - pacjent jest proszony o wejście do gabinetu na wizytę; ikonka tego statusu jako jedyna miga aby była łatwo zauważalna dla pacjenta na wyświetlaczu, jednocześnie pojawia się sygnał dźwiękowy (dźwięk jest odtwarzany tylko w przypadku przeglądarki Firefox i trwa 3 sekundy więc czas wyświetlania/odświeżania ekranu nie powinien być krótszy niż 3 sekundy aby dźwięk został odtworzony w całości)

Personalia pacjentów mogą być prezentowane w różnej formie pełnego imienia lub tylko jego początkowych liter oraz pełnego nazwiska lub tylko jego początkowych liter zgodnie z definicją wyświetlacza (np. pełne imię i pierwsza litera nazwiska, inicjały pacjenta, ...). Wielkość czcionki do prezentacji listy pacjentów jest dobierana automatycznie w taki sposób aby lista pacjentów wypełniała jak największą przestrzeń na ekranie w całości się na nim mieszcząc.

W przypadku drukowania biletów na ekranie prezentowane są przyciski z nazwami rodzajów biletów a dotknięcie (na ekranie dotykowym) odpowiedniego przycisku skutkuje wydrukowaniem na właściwej dlań drukarce biletu dla pacjenta. Przyciski są rozmieszczone na ekranie w taki sposób że każdy zajmuje całą szerokość ekranu a wszystkie razem zajmują całą wysokość ekranu zaś rozmiar czcionki napisów na przyciskach jest dobierany automatycznie w taki sposób aby każdy cały napis mieścił się na przycisku w jednej linii. W obecnej wersji systemu oprogramowany został interfejs drukowania biletów "Standardowa drukarka" pozwalający na drukowanie biletów na tradycyjnej drukarce domyślnej dla danego urządzenia. W przypadku interfejsu "Standardowa drukarka" sugerowane jest użycie na urządzeniu, na którym będą wyświetlane przyciski do drukowania biletów, przeglądarki Chrome uruchomionej w taki sposób aby po dotknięciu przez pacjenta na ekranie dotykowym przycisku drukowania biletu drukowanie następowało natychmiast bez wyświetlania podglądu wydruku i okna właściwości drukowania. Aby przeglądarka Chrome działała w taki właśnie sposób należy zakończyć wszystkie procesy chrome za pomocą menedżera zadań a następnie uruchomić przeglądarkę poniższym poleceniem (zwracając uwagę na dwie spacje przed opcją --disable-print-preview):

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-print-preview –kioskprinting

W przypadku numerów biletów wielkość czcionki używanej do wyświetlenia numeru biletu jest dobierana automatycznie w taki sposób aby numer biletu wypełniał jak największą przestrzeń na ekranie. Za każdym razem kiedy numer biletu na ekranie się zmienia (czyli gdy przywoływany jest kolejny numer biletu) numer na ekranie przez trzy sekundy miga i pojawia się sygnał dźwiękowy (dźwięk jest odtwarzany tylko w przypadku przeglądarki Firefox i trwa 3 sekundy więc czas wyświetlania/odświeżania ekranu nie powinien być krótszy niż 3 sekundy aby dźwięk został odtworzony w całości).

W przypadku potwierdzania przybycia na wizytę na ekranie prezentowane są przyciski z cyframi umożliwiające wprowadzenie numeru umówionej wizyty oraz przyciski "OK" i "×", z których pierwszy pozwala potwierdzić przybycie na wizytę o danym numerze (po jego wprowadzeniu) a drugi pozwala rozpocząć wprowadzanie numeru od nowa (w przypadku pomyłki w trakcie jego wprowadzania). Jeżeli w konfiguracji systemu jHIS włączono widoczność numerów wizyt w ramach systemu kolejkowego jHQ, wówczas numer wizyty pojawia się każdorazowo w komunikacie świadczącym o umówieniu wizyty oraz w oknie szczegółów wizyty przy każdym pacjencie zapisanym na wizytę a także na wydruku podsumowania umówionej wizyty dla pacjenta, wobec czego powinien on zostać pacjentowi przekazany od razu po umówieniu wizyty. Po wprowadzeniu numeru wizyty i zatwierdzeniu go przyciskiem "OK" (poprzez dotykanie przycisków na ekranie dotykowym) w miejsce wprowadzonego numeru wyświetlany jest stosowny komunikat (informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu próby zarejestrowania potwierdzenia przybycia na wizytę), który po trzech sekundach samoczynnie znika.

W przypadku pacjentów aktualnie przywoływanych do gabinetów, na ekranie prezentowana jest lista godzin wizyt wraz z personaliami pacjentów przywoływanych w danej chwili przez personel medyczny do gabinetów z określonego zbioru (np. wszystkich gabinetów w przychodni, wszystkich gabinetów na danym piętrze przychodni, itp.) a przy każdym z pacjentów wyświetla się nazwa gabinetu do którego pacjent jest wzywany. Personalia pacjentów mogą być prezentowane w różnej formie pełnego imienia lub tylko jego początkowych liter oraz pełnego nazwiska lub tylko jego początkowych liter zgodnie z definicją wyświetlacza (np. pełne imię i pierwsza litera nazwiska, inicjały pacjenta, ...). Wielkość czcionki do prezentacji listy pacjentów jest dobierana automatycznie w taki sposób aby lista pacjentów wypełniała jak największą przestrzeń na ekranie w całości się na nim mieszcząc. Ekran taki może być użyteczny dla pacjentów oczekujących w jednej poczekalni na wizyty do różnych gabinetów - w takiej sytuacji na jednym ekranie widoczna jest informacja który pacjent w którym momencie do którego z gabinetów jest wzywany.