Instancje - lokalizacje

Instancje

Funkcjonalność "Instancje" z podmenu "jHQ" w menu "Administracja" służy do definiowania instancji systemu kolejkowego jHQ. Zasadniczo instancja systemu jHQ wiąże się z jego lokalizacją (np. system kolejkowy w konkretnej przychodni). Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych instancji systemu kolejkowego a przy każdej z nich przyciski "Edytuj" i "Usuń". Pod listą instancji wyświetla się przycisk "Dodaj".

Aby dodać nową instancję należy kliknąć przycisk "Dodaj". Wyświetli się wówczas formularz dodawania instancji gdzie należy wprowadzić jej nazwę i kliknąć przycisk "Dodaj".

Po kliknięciu przycisku "Dodaj" system automatycznie przełączy się w tryb edycji instancji z sekcjami do wprowadzenia

  • rodzajów drukowanych biletów (np. rejestracja do POZ, rejestracja specjalistyczna, rejestracja dla dzieci, …)
  • stanowisk pracy rejestracji z których będzie następowało przywoływanie biletów
  • drukarek za pomocą których będzie się odbywało drukowanie biletów

Każda z powyższych sekcji zorganizowana jest na podobnej zasadzie: zielony przycisk "+" umożliwia dodanie nowego elementu do danej sekcji: rodzaju biletów/stanowiska/drukarki, czerwony przycisk "×" umożliwia usunięcie elementu: rodzaju biletów/stanowiska/ drukarki przy której się znajduje. Aby dodać nowy rodzaj biletów /stanowisko/drukarkę należy kliknąć zielony przycisk "+" we właściwej sekcji. Wówczas system będzie wyświetlał okienka prosząc krok po kroku o wprowadzenie danych nowego elementu. W przypadku rodzajów biletów numer biletu danego rodzaju jest tworzony przez sklejenie prefiksu (wprowadzonego w polu "Prefiks numerów") z kolejnym numerem biletu (wygenerowanym automatycznie) uzupełnionym na początku zerami do podanej liczby cyfr (wskazanej w polu "Liczba cyfr") zaś numeracja biletów rozpoczyna się od nowa każdego dnia o godzinie podanej w polu "Godzina zerowania numerów" (jeżeli godzina nie zostanie podana, wówczas numeracja biletów będzie ciągła kontynuując każdego dnia numerację z dnia poprzedniego). Numerację biletów można w każdej chwili wyzerować ręcznie klikając niebieski przycisk "0" widoczny przy danym rodzaju biletów i potwierdzając zamiar wyzerowania. W przypadku stanowisk wskazuje się rodzaj biletów przywoływany z danego stanowiska. W przypadku drukarek określa się interfejs wskazujący na mechanizm komunikacji z drukarką oraz wskazuje się rodzaje biletów jakie będą na danej drukarce drukowane. Oprócz dodawania i usuwania rodzajów biletów / stanowisk / drukarek ich dane widoczne w formularzu można modyfikować a modyfikacje zatwierdzać przyciskiem "Uaktualnij".

 

Aby zmodyfikować dane instancji systemu kolejkowego należy kliknąć przycisk "Edytuj" przy danej instancji na liście. Wyświetli się wówczas formularz edycji instancji z jej danymi. W formularzu można wprowadzić zmiany zgodnie z opisem z poprzedniego akapitu. Wprowadzone zmiany należy zapisać klikając przycisk "Zapisz".

Aby usunąć instancję należy kliknąć przycisk "Usuń" przy danej instancji na liście. Wyświetli się wówczas formularz z danymi instancji w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia instancji należy potwierdzić klikając przycisk "Usuń.