Historia zmian danych w systemie

Historia zmian danych w systemie

Wszelkie zmiany w danych wykonywane przez użytkowników aplikacji są rejestrowane w postaci historii zmian. Administrator aplikacji poprzez funkcjonalność „Historia” z podmenu „Dzienniki” w menu „Administracja” ma dostęp do rejestru tych zmian z możliwością jego filtrowania i przeglądania. Możliwe jest filtrowanie według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

  • data zmiany – okres w jakim została wykonana zmiana (od ... do ...)
  • login wykonawcy zmiany – nazwa użytkownika, który dokonał zmiany
  • nazwa tabeli – nazwa tabeli bazodanowej, w której została wykonana zmiana; przy wpisywaniu nazwy tabeli wyświetlają się podpowiedzi
  • nazwa pola (kolumny) w tabeli – nazwa kolumny (pola), którego wartość została zmieniona; przy wpisywaniu nazwy pola wyświetlają się podpowiedzi
  • identyfikator rekordu w tabeli – identyfikator wiersza (rekordu), który został zmodyfikowany

Po wprowadzeniu ograniczeń w filtrze i naciśnięciu przycisku wyświetlana jest stronicowana tabela zarejestrowanych zmian spełniających kryteria z filtru. Domyślnie zmiany wyświetlane są w kolejności od najświeższej do najdawniejszej, kolejność wyświetlania można jednak zmienić klikając na nagłówek odpowiedniej kolumny tabeli z listą zmian. Na liście zmian prezentowane są następujące informacje: data zmiany, login wykonawcy zmiany, nazwa tabeli, nazwa pola (kolumny) w tabeli, identyfikator rekordu w tabeli, wartość przed zmianą, wartość po zmianie. Jeśli pole, na którym wykonana została zmiana, to "id" i wartość przed zmianą jest pusta a wartość po zmianie jest taka sama jak identyfikator rekordu wówczas oznacza to utworzenie nowego rekordu w tabeli. Jeśli pole, na którym wykonana została zmiana, to "status" i wartość przed zmianą to "N" a wartość po zmianie to "D" wówczas oznacza to usunięcie (logiczne) rekordu z tabeli.