Cenniki

Cenniki

Dla usług komercyjnych świadczonych przez zakład opieki zdrowotnej oraz badań diagnostycznych wykonywanych przez zakład opieki zdrowotnej definiowane są cenniki. Cenniki usług komercyjnych definiowane są w ramach poradni (dla każdej poradni osobno), dla badań diagnostycznych definiowane są cenniki niezależne od poradni. Do zarządzania cennikami służy funkcjonalność „Cenniki” w menu „Administracja”. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka poradni/cenników. Oprócz możliwości wyszukiwania poradni/cenników w wyszukiwarce dostępny jest przycisk dodawania cenników badań.

Pierwszym krokiem przy tworzeniu nowego cennika usług komercyjnych jest wyszukanie właściwej poradni. Wyszukiwanie jest możliwe w oparciu o dowolną kombinację następujących kryteriów (wielkość liter nie ma znaczenia):

  • nazwa przychodni w której znajduje się poradnia (niedostępna przy wyszukiwaniu cenników badań)
  • adres przychodni w której znajduje się poradnia (niedostępny przy wyszukiwaniu cenników badań)
  • nazwa poradni (niedostępna przy wyszukiwaniu cenników badań)
  • adres poradni (niedostępny przy wyszukiwaniu cenników badań)
  • nazwa cennika (niedostępna przy wyszukiwaniu poradni/oddziałów)

Po zaznaczeniu w polu „Znajdź” opcji „poradnie/oddziały”, określeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista poradni spełniających kryteria wyszukiwania lub komunikat o braku takich poradni. Przy każdej poradni dostępny jest przycisk „Cenniki”, który kieruje do drugiego kroku procesu tworzenia cenników dla danej poradni.

Po naciśnięciu przycisku „Cenniki” wyświetla się lista cenników w wybranej poradni. Przy każdym cenniku dostępne są przyciski przeglądania, kopiowania, edycji, usuwania cennika i monitorowania realizacji umowy jaką dany cennik reprezentuje a pod listą przycisk dodawania nowego cennika.

Przycisk „Przeglądaj” umożliwia szybkie przeglądanie zawartości cennika. Po jego kliknięciu wyświetla się lista usług w cenniku oraz pole umożliwiające zawężanie tej listy. Po wpisaniu w tym polu fragmentu nazwy usługi system zawęzi listę usług do tych, które zawierają wpisany fragment nazwy.

Przycisk „Kopiuj” umożliwia szybkie utworzenie kopii danego cennika – po jego naciśnięciu system prosi o podanie nazwy dla kopii cennika a następnie tworzy nowy cennik o podanej nazwie stanowiący kopię cennika przy którym naciśnięto przycisk „Kopiuj”. Jeżeli na liście rozwijanej, widocznej nad przyciskiem „Kopiuj” nie wybrano żadnej poradni, wówczas kopia cennika jest tworzona w tej samej poradni, jeśli zaś na liście rozwijanej wybrano inną poradnię, wówczas kopia cennika jest tworzona we wskazanej poradni. Kopia cennika pojawia się zawsze w jednej poradni (jeśli przy kopiowanym cenniku zostały wskazane dodatkowe poradnie, w których cennik także obowiązuje, są one przy kopiowaniu ignorowane).

Przyciski „Dodaj cennik”, „Edytuj” i „Usuń” kierują do formularza cennika. W formularzu cennika można wskazać okres jego obowiązywania. Jeśli wprowadzona zostanie tylko data początkowa okresu obowiązywania, wówczas cennik będzie obowiązywał w każdym dniu począwszy od tej daty. Jeśli wprowadzona zostanie tylko data końcowa okresu obowiązywania, wówczas cennik będzie obowiązywał w każdym dniu skończywszy na tej dacie. Jeśli nie zostanie wprowadzony okres obowiązywania cennik będzie obowiązywał zawsze. W poradniach rehabilitacyjnych cennik oznaczony jako domyślny jest automatycznie wybierany przy planowaniu zabiegów rehabilitacyjnych jeśli została włączona uproszczona wersja modułu rehabilitacyjnego i jeśli został włączony tryb automatycznego obliczania ceny za zabiegi.

Jeżeli włączone są mechanizmy integracji systemu jHIS z serwisem ZnanyLekarz i dany cennik ma obowiązywać w serwisie ZnanyLekarz, wówczas należy zaznaczyć pole „Cennik używany w serwisie ZnanyLekarz”. W każdej poradni może być tylko jeden cennik oznaczony w taki sposób. Ponadto jeśli jakaś usługa występuje w dwóch różnych cennikach oznaczonych w taki sposób to w obydwu musi mieć taką samą cenę.

W cenniku określa się podstawową cenę za wizytę w danej poradni (w szczególności cena ta może być zerowa) oraz ceny poszczególnych usług. Przy wpisywaniu ceny netto, cena brutto wypełnia się automatycznie stosownie do wybranej stawki VAT i odwrotnie - przy wpisywaniu ceny brutto cena netto wypełnia się automatycznie stosownie do wybranej stawki VAT. Przy zmianie stawki VAT cena brutto aktualizuje się automatycznie stosownie do wprowadzonej ceny netto i wybranej stawki VAT. Ponadto w cenniku można określić limit wartości umowy, jaką dany cennik reprezentuje oraz limity ilości poszczególnych usług (wartości limitów nie są obowiązkowe). Limity nie blokują możliwości świadczenia usług z cennika, a jedynie pozwalają monitorować stan realizacji umowy, jaką dany cennik reprezentuje. W formularzu można wskazać także inne poradnie, w których dany cennik ma obowiązywać.

Umieszczony pod formularzem przycisk „Więcej usług” pozwala dodawać kolejne pozycje do cennika.

W przypadku edycji danych cennika formularz wygląda nieco inaczej – przy pozycjach zapisanych w cenniku nie ma możliwości zmiany usługi i stawki VAT, jest natomiast przycisk ze znakiem „×” pozwalający usunąć daną pozycję. Jeżeli więc zachodzi potrzeba zmiany usługi lub stawki VAT danej pozycji należy taką pozycję usunąć i za pomocą przycisku „Więcej usług” dodać nową pozycję z pożądanymi wartościami.

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać (przyciskiem „Dodaj” w przypadku dodawania nowego cennika a przyciskiem „Uaktualnij” w przypadku edycji cennika stworzonego wcześniej).

Przycisk „Monitoruj”, widoczny przy każdym cenniku na liście cenników, pozwala wyświetlić stan realizacji umowy, jaką dany cennik reprezentuje. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlane są informacje o wartości realizacji umowy w odniesieniu do limitu jej wartości oraz informacje o ilości wykonanych usług w odniesieniu do limitów ich ilości według stanu na chwilę obecną. Jeżeli wartość realizacji jest większa od limitu wartości, wówczas jest ona wyróżniana kolorem czerwonym. Podobnie ilość wykonań usługi większa od limitu ilości jest wyróżniana kolorem czerwonym.

Tworzenie nowego cennika badań diagnostycznych odbywa się przy użyciu przycisku „Dodaj cennik badań” widocznego w wyszukiwarce. Po kliknięciu tego przycisku system wyświetla się formularz cennika. W formularzu cennika można wskazać okres jego obowiązywania (okresy obowiązywania cenników badań diagnostycznych nie oznaczonych jako cenniki dla zewnętrznego punktu pobrań nie mogą się pokrywać). Jeśli wprowadzona zostanie tylko data początkowa okresu obowiązywania, wówczas cennik będzie obowiązywał w każdym dniu począwszy od tej daty. Jeśli wprowadzona zostanie tylko data końcowa okresu obowiązywania, wówczas cennik będzie obowiązywał w każdym dniu skończywszy na tej dacie. Jeśli nie zostanie wprowadzony okres obowiązywania cennik będzie obowiązywał zawsze.

W cenniku określa się podstawową cenę za pojedyncze zlecenie badań (w szczególności cena ta może być zerowa) oraz ceny poszczególnych badań. Przy wprowadzaniu badań należy wpisać fragment nazwy badania po czym wyświetli się lista podpowiedzi z badaniami zawierającymi w nazwie podaną frazę - właściwe badanie należy wybrać z listy podpowiedzi. Przy wpisywaniu ceny netto, cena brutto wypełnia się automatycznie stosownie do wybranej stawki VAT i odwrotnie - przy wpisywaniu ceny brutto cena netto wypełnia się automatycznie stosownie do wybranej stawki VAT. Przy zmianie stawki VAT cena brutto aktualizuje się automatycznie stosownie do wprowadzonej ceny netto i wybranej stawki VAT. Ponadto w cenniku można określić cenę laboratorium, czyli cenę jaką zakład opieki zdrowotnej musi zapłacić laboratorium wykonującemu badania diagnostyczne (wartość ta może służyć do celów kontrolnych).

Umieszczony pod formularzem przycisk „Więcej badań” pozwala dodawać kolejne pozycje do cennika.

W przypadku edycji danych cennika formularz wygląda nieco inaczej – przy pozycjach zapisanych w cenniku nie ma możliwości zmiany usługi i stawki VAT, jest natomiast przycisk ze znakiem „×” pozwalający usunąć daną pozycję. Jeżeli więc zachodzi potrzeba zmiany usługi lub stawki VAT danej pozycji należy taką pozycję usunąć i za pomocą przycisku „Więcej badań” dodać nową pozycję z pożądanymi wartościami.

Po wprowadzeniu danych należy je zapisać (przyciskiem „Dodaj” w przypadku dodawania nowego cennika a przyciskiem „Uaktualnij” w przypadku edycji cennika stworzonego wcześniej). Aby wyszukać już zdefiniowany cennik usług komercyjnych można posłużyć się jedną z dwu opcji – wyszukać i wybrać poradnię w której dany cennik się znajduje (tak jak opisano na początku niniejszego rozdziału) lub wyszukać sam cennik. W drugim przypadku należy w wyszukiwarce w polu „Znajdź” zaznaczyć opcję „cenniki usług” i wprowadzić kryteria wyszukiwania (mogą to być zarówno dane przychodni/poradni jak też i nazwa cennika lub jej fragment). Po wprowadzeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista cenników usług komercyjnych a przy każdym z nich przyciski „Przeglądaj”, „Kopiuj”, „Edytuj”, „Usuń”, „Monitoruj” funkcjonujące tak jak to opisano wcześniej w niniejszym rozdziale.

Aby wyszukać już zdefiniowany cennik badań diagnostycznych należy w wyszukiwarce w polu „Znajdź” zaznaczyć opcję „cenniki badań” i ewentualnie wprowadzić kryteria wyszukiwania (nazwę cennika lub jej fragment). Po wprowadzeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista cenników badań diagnostycznych a przy każdym z nich przyciski „Przeglądaj”, „Edytuj” i „Usuń”.

Przycisk „Przeglądaj” umożliwia szybkie przeglądanie zawartości cennika. Po jego kliknięciu wyświetla się lista badań w cenniku oraz pole umożliwiające zawężanie tej listy. Po wpisaniu w tym polu fragmentu nazwy badania system zawęzi listę badań do tych, które zawierają wpisany fragment nazwy.

Przyciski „Edytuj” i „Usuń” kierują do formularza cennika takiego jak opisano przy tworzeniu cennika z tym że wypełnionego danymi. W przypadku pierwszego przycisku możliwe jest wprowadzenie i zapisanie zmian w cenniku, w przypadku drugiego przycisku możliwe jest potwierdzenie zamiaru usunięcia cennika.